> २१

छक = = दक ददद रसद चय ००

१॥॥ [| \\||९{ [| 8,111.11

५154 6114 ^^ [|

ती भाला शान्तकृटी-वेदिकम्नन्थमाला तस्यां शसत्यादिविरुदाखङ्छृतेन किदकवन्कुनाः कर्मिष्ठसंघघटकानां लम्मितप्रोिविरोषाणामुपर््चिञ्चानां विदुषां * स्योगतश्च

परामदोकसंधधटकानां नानादेश्चीयानामुपर्विशानां विपश्िदपश्चिमानां स्निर्देरातश्च

सेपादितायाम्‌ अयं कमो यन्थः;

होश्चिआरपुरे विखेखरानन्द-वेदिक-रोध-संस्थानेन प्रकारितः २०१५ वि०

[रीन

[2 4 “2८ 58789

(1/1,

2६72 {41€ €0-0€272027 ¢ ७{ 20750107 0 0९0 ८77४ 87 ८1044 2707216 5८102025 @7व 71व€.2 171€ €.€ अघ्21व1716& ° 72116€72101 ता 4001507 20्वन्व

1.8

५15५० 56, अपन, क. 4., 0.2. 0.44. 5 ज. 2

।2897.25८8९8.९.३..१०/॥.. एधाक्ल्तः एर ५८ ए. भ्र. १. [पञतौणं< 195

6 51404100 [7047८ 5८15, 17०1. 1. 17177२1} 27114110, 154

^ \/=[21. १८(¬र-((।( (र ^ ( ~

3 717४€2504 ४०८०. 474 2€4151€7 २००५४ 500 \/€५।८ ५०८७, ५५/६४) (10166 ६७२५६५९ [लि ©016& 1(166| (जागाल7िठार/ 0628170 90

21001049» 8८60), €{\/110 71020100 ५/9 017811111131, 716 7@€9 ६७4८-1 ६ल 57) गात 1-#/20 = 010104४/

471 ८7४९ {024९5 , 58 ता ४7 72110 7८671 7075 2}

५/1411\/^ 6}.

ल्ल, (11८ #1511«€511.121211त ८त1८ २९६8९८०८] [715111६८ भात्‌ प्€ 7. ^.-«. (नाषद््ल रद्वा] [0 दुरक्ाला, शि पाला, एल], 12490942. ता ता1्13 1421 तऽात्रत्चा2$ २.

{2४ €011८4007-44{८022 1210

21110 ६८४८, ९20 १1.14^.14 0, 1447२ (५11, 21111484 2२ 0“ [५ ^ 0111६ 501 ^९5.

0]. [४ 77 एण्पट 2८९४6

(€ 08762 -ऽत 25) १, ।|

च~न

84&€5ऽ 1 * 274 761--1456. 1051 1 ^ 2२22

71811610 8# 114 ५. \/^ ९, ॥५अ11(11८

1>56

पि. वै. संस्थान-परकाश्चन, ४५४ | यान्तकुटीवैदिकमम्थमाटा, प॑,

== (~. वादक~पदनिक्रम-कषिः ~ सच संहितात्राह्मणोपनिषदेदाङ्गदत्रव गयोपपश्चशत[५० ]वैेकग्रन्थस्थ-सकरपदजात-संग्रहस्वरूपः प्रतिपदप्रतियुक्त-भरुतिस्थलसभैस्व-निरदेशेः समेत यथासंगत-तत्त्‌प्रागर्वागृरक्षण- तरिचारसमन्वितरिप्पणेः सनाथितश्व $ [त मे (५ संभूय पञ्चददाखण्डात्मकेः पञ्चभिर्विभागेग्युटश्र सम्‌ दयानन्दत्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ितपूर्वेण, विशेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्पानस्य दयानन्दमहाविद्ार्यीयाऽनुसधानविमागस्य सचारुकेन सता [ > ब्ककन्ुक्ता

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त- प्रमुखानां बहूनां शास्तिणां सायुज्य-तमुपलम्भेन संपादितः अयच तत्र ( वेदाङ्गिकस्य ) चतुःखण्डात्मकस्य थस्य विभागस्य य्‌. खण्डः क~न | पृष्ठानि, 1 ७६१-१४५६ | होशिआरपुरे

विश्वेधरानन्द-वेदिक-रोध-संस्थानेन प्रकाशितः २०१५ विण

4८८ 1२८४ ९८८1४८५ /

{7371604 8.५५ एप211;17घ्त्‌ $ 0९र 08 ६{8 5125171, 21 11९ #, ४, 1२. 1. 7655, प्0501 कपा, 11६1 €), 7751 18816, 1958, (2121115 1, 325 (ग्‌. {716८ 1२५. 401.

( अधिकार-सवेस्वं सुरक्षितम्‌ ) होरिभारपुरे वि. वे. शो. सं. मुद्रागृहे देवद त्तास्तरिणा युद्रापितः प्रकाशितश्च प्रथमं संस्करणम्‌ , प्रथमः प्रकाराः, २०१५ वि. १म कोटिः, ३७५ प्रतिक्रतयः। | मूल्यम्‌ ४०) स.

लव्यल्‌ 8पत कपोताशद्त्‌ पावला वट [ष्चगवहुट तात @एर्लपाप्रलाध 9 {71187 (10 तात्‌ प्ट 12८ एक] ०, (भपप) = [1110260021; 11116 7124511, 11181, = ^+ 8858111, (71582. 118 1]8 71.068], 20110295 1905016, €219 वीत्‌ 1190745, 1116 ताला 11111661$ 5918165 [$तला2०2.0, ({12.41601, 2210, 11त07८, नापा, 9211६11, = 2211212, 21018, .[(ताुपा) शाल) [त्व्रा, ठा, (तश्पा, अतपा2, <1ा0पा- 271त 5 €01111021, 116 [जालाः 21101८6] $ 82168 ° ^ ९+व- 22111 210 \1]2‰व118एकाका, [८ प्रार्लाश् 201], 70012, 11041112. 211त्‌ (21८1198 20 116 (1515 214 (12111168 ्ा01 #1511*€51102172112.100, 911 1511028 एश्ातापए0, 2 (6गलॐत्‌ 1{41121211112111, 12). 2, 1113112 15151016, अपात [009 20, 2012419 शण. {५ व्कभ 2018 ठत 0 कणः

अय वेदिक-पदानुकम-कोषे वेदाङ्किके चतर्थे विभागे दवितीयः खण्डः

७६२

6.

-ऋ डुपा ८,२३; ऋत ?,४; पाग १,४, ५.७; उः पा १,१,५१; पावा १, १,३६५१ ०; ऋरम्‌ ऋत २े,५,२.

ज\-ऋ-ऋ३ यारि २,९४.

ऋ-ख-वणै- -णाम्याम्‌ शप्र ४, १७; शप्र ७, १४८; -्ण माशि ९,५८.

ऋ->क- -कौ उपरा १,६५.

ऋ-कार- -रः अप ४७,२३,३; यप्र ८, ६०; तेप्रा ८१, ९.; दौशि ८; कौशि ७८; भाशि रेष; नाशि २, ६, ४; ७; -रम्‌ प्रा १४, ४५; मारि १०,३; नारि २,६, ३; -राः नायि २,६,५; -रात्‌ ऋप्रा ७,१; शौच ३, ८५; -र | ऋप्रा २, ३२; ६४; १३, ३४; दयप्र २, ९४; छ, ५०; १६६; माशि १२, ६; याशि २, १९; -रेण शशि ११९. ऋकार-ल्कार- -रयोः पावा १, | १.९.

जऋकार-गुण-वलीयस्त्व-

-स्त्वात्‌ पावा ६,४,६२.

चऋकार-अहण-- -णम्‌ पावा <,४, |

१; पात्रता ४,११.

ऋकार-द्य-संयुत- -तम्‌ रशि

२३२.

ऋकार-पर- -रः श्रा ४,१२५;

-रेतेप्रा १०, ८.

जऋ्कार-प्रस्यय”- -यः मायि

१०,१. ऋकार -रेफ-वत्‌- -वति तेपा | द, |

- -~-*- ~---~--- "= "~~

८) = वसी-विशेष- ®) विप. बस. उप. भाप. ¢) विप. द्रस.>>बस.

~~~

णी णौ गी भौमी मी मी णी

ऋकार-रेफ-वकार- -राः प्रा पद, ४०.

ऋकार-रेफ-सयुक्त- -क्तम्‌ मारि १२.३.

अश्कार-रेफा(फ-अ) र्‌-उदय०- -यः शुप्रा २,८२. ऋकार(र-ऋर्कार(र-ल्‌)स्कार- -रेषु तेप्रा २,१८. ऋकार(र-लका)स्कार- रौ ऋप्रा १,४१; १२, २; तेप्रा १, ३१.

|

२,७५.

ऋवण-रेफ-सयुक्त ~ -कम्र्‌ मासि १२.३. .

ऋवणे-व्यज्जना (न-आ ) दि-- -गः याशि २,४४. ऋवर्णा(रो-ा)देश- -शस्य पावा १,१,५०. ऋवर्णे(ण-उ)द्य०- -यः याशि २,५६.

२ऋ-वण०- -ण ऋप्रा ९,६. ऋ-स्थ- -स्थम्‌ ऋत ३,५,७.

ऋकार-व (रौ) णा" णा | चः पाधा. भ्वा. प. गतिप्रापणयोः;

प्रा द,४६. ऋकारा(र-द्)क्षर- -रयोः; अप ८५७,३,१.

ऋकारा(र-श्मा)दि- -दयः ऋप्रा १,६५.

ऋकारा(र-्र)न्त०- -न्तात्‌ शौच २२, ९९; -न्तानाम्‌ पावा £, ३, २४; -न्ते भाशि ८८.

ऋ-पर०- -रम्‌ ऋप्रा १८५, १२. ऋ-वचन- -नात्‌ , -ने पावा दे, ४,

र्ठ \७.,

१ऋ-वणै- -णः शशि १, २६; -णेम्‌ शौच १, ३५; नादि २, ६,२; -णेस्य शप ८७,१, २०; शोच १,७१; पावा १,१, ५०२ -र्णत्‌ पावा ८,४,१; -र्णे प्रा ८, ११३; शौच ३,४६; नाशि २२,६,३. ऋवणे-~क-क-ख-ग-ध-ङः- -डनः यादि २,९४. अर्व णी-दे शल-सदेह- -दः शप ७७,३,२. ऋवणै-रेफ-षकार- -रेभ्यः शौच

}

ज॒. पर. गतौ; “ऋच्छ्‌ तुदा. पर. गतीन्ियप्रलयमूर्तिंभावेषु, नंभर्यात्‌ वौध्रौ ७,१०;५; दिश्रौ ८,५,२९.

कँदयतिं निच २,१४; यार, ४.

ऋणोति निघ २,१४.

ऋच्छति श्रापश्रौ १२,७, र्वु दिश्रौ १०,७,१ ध्व; सु १९,११; प; निषध २,१४२.५; या ४, १८; ९, २; ऋच्छन्ति वाध ३, १२; ऋप्रा ५, १८; कंऋच्छतु आश्रौ ८,१४,१८; शाश्रौ ६,३, १-७; €, १२, ११; श्रापश्रौः; ऋच्छन्तु १९.१.२९; ऋच्छ प्रौ दे, ६, <न; ऋच्टत या- २३,१७; आच्छैत्‌ आपश्रौ ५,२, ४; ककच्छेत्‌ च्रापश्रौ ११.१, ४; १७,१३.७; वापूध्रौ ३,३३;. ३; दिश्रौ १०, ७,१६९; १७५, ८, ३३; ऋच्छेयुः शाश्रौ १३,३,४. ` कजारिम द्राश्रौ ६,४,१३; लाश्रौ २, १२, १२; भरिष्यति वाधृश्रौ

थ) विप. बस. ॥. `

€) विप. मलो. कस.>>षस.>उस. उप्‌, < “गम्‌ ^) शिति क्टबछाऽडदेशः (तु. वैपर) या १,९;१८०२.७; ५५.७०; ९०८३२ पा. ३, १०५९७ २,९६९ ०७ ४;३०२३९३०८८ ०४,११०२९३७० पराद्टः द्र.

वैपरप्र-१ 1

“>

३,१९ : १७; पँभारत्‌ भारि | ११९; १२०; भाराम श्याभिषर्‌ | ३,८, : २८; चौपि' १, १६ | १५; हिपि १द ; ११; भारिन्यत्‌ वाधुप्रौ ३,२२: १२. | ऋच्छ(त > )न्ती- -न्ती यार,९ु. | पत पारत्र ३,८९; -भ्त -शाध्रौ २, ७, १४; -तः बरौभ्रौ | १०,५३ : ४२; माश्रौ ६,२, २३; अप ७८, १२३५७; बद्‌ | १,१२४; निघ ५,४; $या १०,४०;. ४२; ऋप्रा ४,५२; उस्‌ ८,१९; -तम्‌ श्राध्रौ २, | ९, १०; ३, ८, १; ४,। ५५, ७; ८९, २, १४; ९६, २. ९;। स्रौ २२,६, १००४; ८, ८,५.०८ २; काश्रौ; आपश्रौ ६, ५, ४० काधीसं $३६ : १४५; बौध्रौ ३,५ : १०; भाध्रौ ६,१०

वैश्रौ २,२:१५०; दशनौ ३. ७, २२४; वेताश्रौ ७,४ श्राभ्निग्‌ २०,४,१० : २४; ६,७ | १८; कौसू ३,४४; ४९९,१, | ९४; दध १९६ ६१०; निघ १, १२; २, १०; ३२.१०; या २, २५९$; ४,१९९; १८, ११$;\ ३१; पाग १९, ४, ५७; | -तस्य श्राध्रौ १, ३, २५८०८; ' शाश्रौ; लाश्रौ ९,१०,६९०; श्राप २, ११, २३; निच १, १२; | या, ५; £, १६; २२९; | ७,२४.; ८, $; १९९; २१;

८) वेप द्र. \

जो ००४

, १०, १६; ४१२;

=~-~~ ---- -

6) पमे. वैप २,३खं. तैत्रा २,१,११,१ रि, द्र.

्िरसेष्च्छ्यतम- ' @) पमि. वेष १, ९९७ द्र.) 'नपथारातमरतस्वन्यतम-

1) व्यप. रस. खजन्तम्‌

2) विप. उस. कः प्र. 202) विप. बस.

0) विष. (वनस्पति- [्रग्नि-|) बस..।

७६४

का कक > ०७. ८०

१४ २; ११; १४६२५; -तात्‌ श्रौ २४, १६,१०; आपन्नौ ७,१,६; १६, १६; ६,५.२३; ९,३; ११,४;१८, ६; भाध्रौ ६,१, ५; दिश्रौ &,४, ३३; -तानि शधौ १५, ३, ७; -ताय शाश्रौ २,७, १३; द्ाप्रश्रौ ९द,३१,१; बोश्रौ रद, ३१ : ८४; वेश्रौ १८,२० : ५३; दिशौ १९१,८, ४; -ते आपश्रौ ५५,१०,१; ८,४, २९; १०,९,४; १६,.३१,१; बौश्रौ ५,४ : २६२; वेभ्रौ १८, २० : ५४; माध्रौ १, ७,२,२३; हिश्रौ ३.३, ४१; ५, १, ४५२} १०, २,६; १९,८,४; द्राग्‌ १, ५,४०; काग; पावा दै, १, ८८; -तेन द्रौ २,६, ११०८५; काश्रौ; आपश्रौ ६.५ ४०; वौश्रौ ३,५: २४; भाध्रौ १०, १४; वंश्रौ २, २:१६ दिशौ ३, ७, २२४; वेताध्रौ २०४; द्राग्‌ २, ४,१० :२३४ ६, ; १९०; कसु ६, २०४; ¦ श्प ८५, १, १००; वेध १४, १०० या १९१, १५

-तेभ्यः आमापश्रौ ६६, ३१ वेश्रौ १८,२० : ५४; दिश्रौ ११,

८४. ऋत-ज)*- -जाः या १९७, ३१. नऋत-जित्‌*~ -जित्‌ चौश्रौ

१०,५५३ $ ३५; माश्रौ 2५२, च) | ३; -जितम्‌ रघ ११६ : ५११.

€) पामे. वेप सस्यस्य मा रद, २९२. द्र. ‰) पामे. कैप २, ३ख॑. कतम्‌ म्रा २,४,१०२ि. द्र.

¢) पमे. वेप १९ परि. ऋतज्ञाः रि. द्र. 22) विप. ( आज्यदोद- ।साम-विशेष- | )। बस. +

+~ ~~~

+^

ऋत-क्ष,क्ताः- -क्ः, -ज्ता बौपि २२,९,१२४. कं ऋत-क्षा- -त्ाः" नौश्रौर, ८: २९; या ११, १८९; -न्न्ञाः गौपि २, ५, १४; श्प छछ, ४, १२. कँक््त-जयः---याय अआभिग्र १, २,२८०.१; भाय ३,१०२८६; दिग २,१९.६. ऋत-दे(व>> )वीण्- ९,४, २३. नँऋत-धामन्‌*~ -मा शाश्रौ ६,. १२.२३; द्मापश्रौ ११,१४,१०; १७,२०,१; बौश्रौ ६,२९ ; १९; १०, ५४ : १४; १४, १७ : ४; माश्रौ ६,२, ५, ३२; वैश्रौ १४, १३:६; दिशौ १०,३,४२;१२, ६, १५.२२.,१,३१; जश्रौ १३ : १७; द्राश्रो ४,२,११; ताश्रौ २, २,२०; आरभ्य १,१,२ : २०; ५,२ : ३७६६, २७; मागर १, ११,१५; वेग १, १८ : १; दिग २,३,१३; १,३४५. ऋत-घीति- -तिम्‌ वोश्रौ २५, ४:१२. अत-निधन"~ -नम्‌ द्राध्रौ २,१, ; लाश्ौ १,५.९२ ऋत-पण~- -ण्ण या ८,१९. ऋन-पाः- -न्पाः वौश्रौ ८,१२ : २९. कत-पात्र- -त्रम्‌ द्राश्रौ २३,१, १८; साधौ १,९,२०

"स्यः ऋन्

८) -द्रभ्य-१। ध) दादा- 9) पाम. चैप १, ९९५ द्र. १) = एक्भे-

+> ->

^ ~ ~~ ~~~ ----~---------~ ~~~ ~~~

क्त-पेय ~ -यः कराध्रौ २२.८ १०; -यस्य बौश्रौ १८, ३४ ४; ~य दराश्रौ १९५९, ४, १८ लाश्रौ ५, १२,२२; ८, ९, -येन द्माश्नरौ ९.७, ३५; शाश्रौ ९१४,१६,१; शरापधरो २२,२.११ काश्रौसं २९८१४; वौश्रौ १८ ३२ :१; दशौ १७,४,६९० ऋतपेय-त्व- -त्वम्‌ बौध्रौ १८,३४:४ नक्त.प्रजा(न >> )त1९~- -ता बौध्रौ ७,५ : २२;१४,४ : ३८ अट्न-भाग०- पाग ७,१, १०४; -गाः० बाश्रोप्र ३६ आातमाग- पा ४,१,१०२४. शातं भागी- >> गी -पुत्र- त्रः बौश्रौ २९१,१६ :१२ +“ ऋतय, ऋतयन्त ऋप्रा ९, २१. कँक्तयु- -युः बौश्रौ १८, ४०: €; तत्रा ९,१५. ऋत-युक्ति°~ न्म्‌ ऋप्रा ९, २१. ऋत-व(त्‌ ~> )ती- -ती श्रौ | २७,१९,१०; -त्यः या २,२५. | ऋत-वाक- -केन ऋप्रा ९, १८. कृँऋत-वादिन्‌- -दविभ्यः श्माध्रौ ७,५,७; शश्र ८, ८, ५; बौश्रौ ६,८९ : १८; २१ : १६; द्राशरौ १४, २,६; लाध्रौ ५, ६, ९; वताश्नौ १३,२४. ऋत-रान्द्‌- ब्द ऋप्रा १७,.

६५

नृऋत-श्री०- श्रीः शआ्पध्रौ ३,७; बौश्रौ १,११ : ३२; भाध्रौ २,३,९; दिश्रौ १,६,१० | नृ ऋन-सष्य- -स्याभ्याम्‌ः आश्रौ | २,२,११; बौश्रौ १८, ३३ :२ भाश्रौ ६, १०, १; माश्रौ १,६, १,१०; वध्री १,५, २, १५; सरे वौध्रौ १८,३३ जऋतसत्य-शौटण- -लः आ्घ्रौ | २,१,५ . नऋन-सद्‌ , ध्‌- -सत्‌ श्यापरधरौ १६,२९,२; वोश्रौ ७,१२ : ३५५ ¦ वाश्रौ; या १४, ३१; -सधः" . द्ापश्रौ २,३,१३; वैश्रौ ५,२:। ५५; दिभ्रो १,९,१११. ऋन-सदन- नम्‌ कश्री ७, ९,२६; २५७; छापश्रौ 2, 9; बौध; -ने द्राश्रौ ३,२, ६; ३, ५; लाश्रौ १, १०,५; २९. नऋतसदनी- -नी काश्रौ ७, ९, २५; श्रापध्री १०, ३१, २; वेश्रौ १२,२१ : १७. | नजत-सदनिः- -निः भाश्रौ | १०,२०,१६; दिश्रौ ७,३.५०. : ऋत-साप्‌ «~ -सापः वौघ १,६, ¦ इ, | कँ ऋत-स्‌-पति०- -ण्ते आश्रौ | २०८१; साध्रौ ३,१८.५; ऋपा | ९३.३०; उप्‌ <, १९; शप्र. ५१. | ऋता(त-खा)दि- -दि वेग १, |

0

१८५१३. ऋताय ~> ंज्तायत्‌- -यत

, «ऋ>

~ धनल ~ चन ~ ~~ ~ ~~~ ~

१; बौश्रौ १०, ३३: २; माध्रौ ६,१,७,२२; वाश्रौ २,१,६,३६ वेश्रौ; -यन्‌ ऋप्रा ९, २२ चऋतायि (न्‌ >> नी -नी ऋषा ९.१४ नऋतायु- -यवः ध्री ® १३,७; शाश्रौ ११,६. ८; १४, ६,४; वौश्रौ ३,१४:९४; तेप्रा द, २; -यख्भिः ऋप्रा ९, ५१ -युभ्यः वौश्री ७, ४:१४ -युभ्याम्‌ ्ायध्रौ १२.१८.१२; वौध्री ७,६ : ५; १८.२८ : माश्रौ २, ३, ५, ६; वश्रौ १५, १६८३; -युम्‌ ऋप्रा र. २२ -योः या १०, ४५; ऋप्रा ९, २२. नऋ (न> ) तावद्‌“ -ण्वः ऋप्रा २,४१; -वा द्मापध्रौ १४, १७,१; २४,१३,२; दिशौ १५, ५, १; वैताश्रौ ३३, २०; गौपि २,४,७; ऋप्रा ९, ११; -वानम्‌ द्मश्रौ ८,१०,३; शाश्रौ ३,३,५; १०,१०,८; बौश्रौ १३, :६; माश्रौ ५.१.५३२; नित्‌. ९.५: १४; शुश्; -व्ने ऋप्रा २,२४. नऋताव(र्‌ > )री- -री द्मश्रौ १,७, ७; शाश्रौ १, 4: शौच २, २४; -रीः बोश्रो ९, २८१८; ऋपा ९, ५१; ` -ण्रीः काशौ ७,२,३२; ्मापध्रौ १,१३,१०; बौश्नो; या २,२.५९. ऋ( त~>> )ता-वृन%- -वबृतःः वेताश्नौ १३, २०४; -्रृनौ अप

३३ द्रापश्रौ ८,१४, २४; शदे, २५, &८,६० ८) = एकाह-वियेष- %) ऋनु° इति प्राठः यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) ८) वैप `) चैष, २, ३ेखं. द्र. €) बहु <-आतभाग- ‰) पामे. वेप २, खं. ऋतम्‌ तत्रा २,१,११,१ दि. द्र.) 9) विप. ।`

वस्त. वा उस.वा। #) विप. (र्मप्‌-) 2 सपा. तः <> च्छव पाने, ।'

1

1) नाप. 1 उस. उप. धिकरणे भनिः प्र. उस. (पाठ २,१०२) ¢) श्छरधः इति ०, 1 ¢) = यावापृथित्री-

(त ~> ) ता-वृष्‌*- वृष | +^ ऋह्‌, आनृहुः पा द, १, | २ऋश्च'- पाग ४,१,१८;१०५; -क्षम्‌

रांभ्रौ १०,१०,७; ११, ८, २; श्राप्रौ ५,१९.४; ६१,१, चौश्रौ " २,१० : १५६६ ९; २१:८८; >८४॥२९ भाश्रौ १२.१.७०; माश्रौ २, २; १,११०; ए, २,७, ५; वैश्रौ १:९.१२.२३ : ४०; दश्री ५.५; ©, ३,५४}; ७, ३, ७६९० वैताश्रौ; विध ४८,१००; या १२, ३३; -च्रधा श्राश्रौ शाश्रौ ८,३, ११; श्पधौ १३ १३,८; बौधरौ; -ज्वृधा या५ २२; -व्रधौ वृदे ३, ३८; ४, १२५. -ण्वरधा ऋप्रा १७,३१ ऋ(त >> )ता-षाहू*- पा, १०९; -न॑षार्‌ काश्रौ १८,५, १६; श्मापध्रौ १७,२०,१; बौश्रौ १०,५४:१३;१४७,१७४.माध्नौ ५^^ऋति ~> चटतयत्‌- -यन्‌ वौश्नौ ९, : ण्व. ऋति"-~> ऋति-कर- पारे, त्ति-मत्‌- ~> +^ ऋतीयः ऋतीयेते आपश्रौ २१,१९,५ ऋ(ति>> )ती-षटः- पा €, ३, ; रुषम्‌ व्माश्रां , १६ २;७,४,३;८.६.१६; शाश्रौ १८ १०, ८: वताध्रौ २२, ७; २३.२३२, ७; ४२, ५; ऋप्रा र, ३; शपा ३,१२.९ पाधा. स्वा. पर. दिमायाम्‌

८) वैप

2 ४२

५9

१९;

8) पाम. प्र ७६५] रि. द्र.

का~ पाउमो २,२,६

२३,१०.

्‌ ३६ शध ११६ ; ५६१५; ६११; | गँऋहत्‌- -हन्‌ श्रप ४७८, ६७२; -क्षाणाम्‌ शाश्रौ १२,११, | निघ ३,२. आपश्रौ २४,७,६; दिध्रौ २९, |

| ऋक-चोदना- प्रम. 4८ऋच्‌

| ऋक्ःतु

| ५,३, १६४.

| ऋक्‌-वत्‌-, "्वन्‌- प्रभ. ~^८ऋच्‌ द्र.

+ ऋष्‌ `

९ऋश्च^'~ पाठरे,६७; पाग२१,५६

| ८,२,८६; -क्षः विध छ, ४१;

| -क्षम्‌ शप =७,२, १; श्रशां १९,

| €: २-२, ४; ५; ४, ३-५ ८५,१;३; ४; ६-८; क्षाः बौश्रौ

| १९, १०: दरव; क्प्र द,

| ११; &८,१२नु; अशा ६,

६; निघ ३, र्स्य; या ३,

२०; वेज्यो १८; -क्षाणि कपर १, ९, ३; शरदां १, १; राध

| ११६४८;- से वौश्रौ २,५:६नँ

| रप १५,१,५-क्षम्यः माग

| १२,१७;-क्षिपु १५२,१५,३

| १अक्षेट- क्षेः श्रापध्रौ २२,

| १२,७.

मार्षो(च-उ)पासङ्क"- -ङ्ग

| शाश्रौ १४,३३,२०.

ऋक्ष-तस्‌ (:) श्ापश्रौ १०, २४,६

ऋत्त-वत्‌'- पा ४,२.८६; -चन्तम्‌

शध ११६६: १० ऋक्ष-वरिभाग- -गे शप ५६,१.१

£) ~

. व्यु. कक्षतु- इति भाण्डा, ककन्धु-, ककन्तु- इति [पक्षे] पाका.

2) = भल्लृक- , नक्षत्र-, पवैत- प्रच.

„= तूणीर - दक्षम्‌ इति श्रपु २९१९.२०।

2) पाठः 2)

श्रथः १। ?) पाठः! ऋग्भाजोऽथवेभाजः इति स्यात्‌ (तु. काठ १६,३)

(~> साक्रेनव- पा.) पाग

4) भष. विकराराथं भन्‌ प्र. ४) त्रिप, नाप. )) = ऋषि-विरेष- ) व्यु. १। ¢) पाठः १। दश्चम्‌ इति अपु २१९.२५। {पाटः १। 22) = मरु दू-विरेष- च्यु. १।

©) अथः व्यु. च{। < ऋष्‌ इति पाठ. करटक्- < 4८“च्छ्‌ इति

२आाक्ष~ -क्षेस्य ऋश्र २,८,७४.. भक्ष्ये पा ४,१,१०५. लाक््यायण~ पा ७,१,१८.

ऋश्ना(क्ष-अ)श्मेध- -घयोः ऋश्च २,८.६८; वृदे ६०९२.

ऋश्षपाद्‌"- -पादम्‌ रोध ११६; | ५५४१४, ऋक्षर ~ पाड २, ७५; या ९, {

, ऋक्‌-सं हिता- प्रम्‌. «८ ऋच्‌ दर ऋक्‌-स्व(र~>)रा"- -रा नाशि २,

| ३, ¢.

ऋगक्षर- प्रभृ. +८ऋच्‌ द्र.

ऋगाजोधग्भाजःग चान्न १६८४.

ऋग्‌-गुण- प्र. +८्च

, «८ ऋच्‌ [= ५८्च्‌| पाधा. तुदा. पर

सुतो, कँआनृचुः पा ६, १,३६५

| प्रा २,४,१.

| भच्ये- पा ७,३,६६.

| नऋक्रन्‌*- -कभिः माश्रौ ५,२०,८;

|

|

|

९,६,२; शाश्रौ ११,२,१३; -क्ा माश्रौ ४७, १, २३; शशि ३३०; -क्राणः दरि १२९.

ऋग्म - ~> ऋग्मिय -यम्‌

| वौध्रौ १८,४८ : १५; नँंया ७,

| २६; -याणि वौश्रौ ८.१८

रि इति पक्ष] 526. 4) नाप. €) < «< + +“क्षि इति ८२७. ¢) विप. (खअश्व-रथ-) बस. उप.

१। शक्षपादमर्‌ इति श्रपु २९९, ३३। 4) विप. बस. पष.

$) <- +भ | पूजायाम्‌ | इति

+“न्च्‌ ~>

नि

८; वेभ्रौ १६,२२४१ ०.

१ऋच्‌*- पाउग्र २, ५७; ऋक्‌ ्मापश्रौ छ, ४, ४; ९,२, ३; १६, २२,४; बौश्रौ; निघ १, ११; या १,८०८०; ऋषु शाश्रौ ६,१,२४; वाध्री; पा ८, ३, ८; ऋग्भिः श्रापश्रौ १६, १, ४; बौश्रौ; या १३, ७२; च्छरभ्यः जग २,८ : ७; बौध ३२, ९, ५; वृदे १, १; ऋभ्याम्‌ शाश्रौ ४, १४,१५; १५, २३, १; काश्रौ; ऋचः श्मश्रो २, १३, >८६ राध्रौ; दिशौ 2, ३, सनः १४; श्राभिग २,१,४ : रुर वेग ३,। १५: १८५; दिय २,३, ९५; श्प ५१५; या १,८७.१८०; पा द,२, ५५; कत्वम्‌ शओमाधौ १,१,१७०.०८; दाश्रौ; या २, ७,८;ऋचम्‌ऽऋचम्‌ श्माश्रौ ४,६, २; ऋचा द्माश्रौ २,१९.३५; २,९; शाध्रौ; या ३, १५०८ ््वाऽऋचवा बोधो २२, १: १२;६ :४;९: १६; कौस्‌ ७६,३१; ऋचाम्‌ श्रौ १३ ,६; काश्रौ; या १, नन; ऋचि शाश्रौ १५.२२, १; आपश्रौ १३, १६, ३; २, १३, १२;। बौध्री; यार, २०८४६पा ४, १,९; ६,,३,१३३; ७, ४,३९; पावा &, १,३७; ऋचिरकचि| शाश्रौ १५,२२,१; नकते काश्रौ | १७, ५, ९; श्यापध्रौ शद, २७, २०८०८; ऋचोः ऋश्य २,५,२ चध्चौ श्माश्रौ २,१२.३; श्रापधरौ

¢ 9)

8) र° इति पाठः यनि

७६७

` +र

[0 दा 1 का

भाचै- ~> गार्चीः- चीं

प्रग्र ८, ६५८५८; -्यैः श्र्र,

६६).

लाची -त्रिष्टुम्‌- -ष्टुभः प्मन्र ८,१०८४); -ष्टुमौ शमदम १८५,६.

भचीं पङ्क्ति डती श्रद् ९,६(६); १५.४६ ६; १४.

आर्ची -ब्हती- स्यः शरञ्च ८, १०८३); -स्यौ अगम १५९,१८.

माच्या -ख)नुष्डुम्‌- -ष्टुप्‌ अन् १९, १८; -ष्डुभः यच ८, १०४); ११, ३८२) | १९, १८; -ष्टुभौ अद ९.६ | ७; १२, ५(२); १४-१५, ४; | १६,१;३

आच्यु(ची-उ)ष्णिह्‌- -र्णिहौ शश्र ५,२६

भाचा(च-्)म्यास्नाय'- यया २,१३ जाचक~ पा ४, ३, ७२ -कम्‌ टाध्रौ ७,८,५-७; ९.७; मेर; निसु २,१०;:१३ २४; नाशि १, १, २; -करः साश्म १, १; नारि, ८, १; -काः मेच् २८; -कान्‌ द्राधरं द, ३, ३; साधर २, १०, २४; -कानि लाधा १०, ९, ७; निसु ६.७ : ५१; -केपु मैश्र २८ भाचिका(क-श्) व्यवेत-

-तान्‌ लाश्रौ ६,१० ऋक्‌-चोदना- -ना लध्रौ १०

राधः (तु. तत्रा ३, ७, ६, १८)

२,१

ऋक-ढ(<-र)स्‌() शांधौ १२, ११,८; १५.३,२. ` नकू-तस्‌ (:) च्राश्रौ १,१२.३२; द्माएधौ ९,१६,४; १४, ३२, ७; चौश्रौ २७, : ५; माश्रौ. ऋक्‌-तन्त्र- -न्त्रम्‌ चभ्यू रेः १३.

ऋक-पद- देषु ऋप्रा १२, १६.

ऋक्य"~ -क्यम्‌ २:१.. च्क्‌-वत्‌- -वनु शाश्रौ ६,१०, ५. ऋक्‌-दात- ह, ऋक्‌-रास्‌ (-) च्ाघ्रौ ८२, ६; 91.1१, गोग.

ऋक्‌-ररोक- -काभ्याम्‌ या २, ४.

छक-सहिता- -ताम्‌ याशि ३१.

टक्‌-समवाय- -ये माध्री ५, १,१.१३.

'क-समान्नाय- -यन निस्‌ १२२३.

ऋक्‌-साम पा जै, ठ, ७७; पाग २, ४,१४; रमयोः काश्रौ ७,३.२०; व्रापध्रौ १०, _ ८,१६; वौधौ; मीस्‌. ९,२.३०; -मानिताश्री ६, ९, १२; क्षुस्‌ २, १६:८२; प्मापिगर्‌ १,५. ~: ४५; वंग १,१८ :६ जैग < ७: ८; -कँमाभ्याम्‌ माश्री २, १,१,६; श्रा २,८१; तग्रा

-तम्‌ विध ५५०,

८) सपा. कग

€) तस्थेदमीयस्‌ ‰) विप. तत्रभर्वाये

१, १६, १६ गाग १, २४,८ ऋश्वेदम्‌ इति पे. ध) ग्चर्चा इति पाठः यनि. शपेधः तस्यसमूहीयश्च षण्‌ प्र. 7) = ऋग्वेद्‌- कस. &) = ग्रन्थ-विशेष्‌- यति प्र. कुत्वम्‌ (वु. वैपर ऋकषत्‌-)।

«८कऋच्‌> ७९८ ४. ` ५; -मे भाधौ ९, १३, २१; -दीनाम्‌ कम २,४, १६. विध ३०, २६; -जूषि चन्यु २:

९; शश्र १, ५०२; तेप्रा ७, ११

कऋकसाम-देवता-श> ०्वद्य- -व्यम्‌ श्श्म ७,५४. ऋक्‌-सामन्‌*~ -न्नः सश्च १, ३६९; -्नाम्‌ लाश्रौ १०, १०,

; -चि शप्रा २,५७

ऋक-साम-यजुस- -जूंषि बौग | २,५.५७

ऋकसुमयजर-भङ्ग- -ङ्गानि : नाशि १,१,४. ऋक्‌-सुक्त०- -काः २: ४. ऋक्‌-सूक्ता (कत-अ)ोधचै-संश्रित- ¦ -तम्‌ वृदे १,५९. चररग-सक्चर- -रे निस्‌ ३, १२: ७-२९ ; ३२; ४५; ४, ७; २१. ऋग-अन्त- -न्तम्‌ श्माध्रौ १, २, १०; वेताध्रौ २९१, ४; -न्ते काश्रौ १९,७,५; -न्तेषु श्रापश्रौ ८२१,२०,४; माश्रौ >,४,२, २५५; दिधर २९१, १, १३; गोग ४,५, २६; -न्तेः श्माध्रौ ६,४, ४; ८, १...

चछ गन्त-क- -के यारि ९, १४. ` ऋग-अन्तर- -रम्‌ माशि १३१२. छग्‌-अयन-(>> भागयन- (पा., पावाग ८;४,१०|, "~ पावा.) पाग ४,३.७३. चछग्-मागम- -मः मीसू १०, | ५५, २.६

| वाधूध्रौ ४, ३३५; जश्रौ ७: | | |

ऋग्‌-भावानः~ -नम्‌ शरा्र ४, ६, १; ५,१,५; ९,२२; १३.२; २०,३; ८१२, २०; वेश्रौ १३, ५५. चछग्‌-उत्तर०- -रेण भापश्नौ २९, ५७, १५५. ऋग्‌-उपसंधान- -ने बौश्रौ १९.,४ : ३५. ग-उढ- -ठम्‌ लाश्रौ ७, ९, ७२. छग्‌-गण- -णः चच्यु २:८९ या १४७,१;३६; -णानाम्‌ शाश्रौ | १,१, २४; -णेधु शंधरौ १, १, | १८; २२. ऋग्‌-गुण०-त्व- "त्वात्‌ मीस्‌ | ३,२७. | छग्‌-जप- -पः गपि २,४,९. | ऋग्‌-दष्टि"- -ष्टीनि निस्‌ ६, | < : ५९. | ऋग-दय- -यम्‌ वेश्रौ २९१,.२;. १०; -येन कपर २,१,१०. | ग-भाज- -भाजः या ७, १३; -भा्जिं वृदे १, १७; १८ | ०,९.७८, | ऋग-मत्‌- -मन्तम्‌ या ७,२६ | ऋग-यजुष- पा ५, ४, ७७, -षयोः शुश् ४, १९४; -षाणि | चद् 2:५५. छग-यजस्‌ - -जर्भिः दिध्री १५,७,१२; १६; आिगर्‌ २,३, ५:२७; ३,३, २८२१; ११ ३:२०; -जुश्मम्‌ वाध १३, ०; गौध १६.२१; ऋष्रा १९

३०. च्छग-यजुः-सामन्‌- -मभिः हेशि १६९;१७९; माशि २, ५; याचि १, ४०; ४६; -म्नाम्‌ श्रम ६७, ८, १. चछग्यजुःसाम-निदैग्ध- -ग्वः मालि ३,३. चग्यजुःसाम-लक्षण~ -णम्‌ नाशि १,२.३. ऋग्यजुःसाम-वेद- -दानाम्‌ बौध ४,५,२९. ऋग्यजु:ःसाम-सस्थित- -तम्‌ सप २,५.३.. च्छग्यजुःसामा(म-आ)व्मक- -काः श्मा्निग्‌ २,४,१२; «८. ऋग -यजुः-सामगान- -नानि माशि २,४१५. ऋग-यजुः-सामा(म-श्म)थवन्‌- -चैसिः आ्ा्निग्‌ २,५.७१७; बौर २,११, १२; वेय ३,१ ३:१० ऋग -यष्ट~ -षटा या २३,१९ ऋग्‌ -या(ज्या > )ज्य"- -ज्यौ दिश्री २९१,२,४६. च्छग्‌-वत्‌ मीस्‌ ९,२,३४. ऋग-विद्‌°~ -वित्‌ ऋद्म ३, ३७; -विदम्‌ वेताश्नौ ११,२ च्छग-वि(घा > )५०-~ -घम्‌ बोध १,४,२५९. ऋग्‌-विधान- -नम्‌ बौध १, २५९. ऋग-विराम- १३. ऋग्‌ -वेद्‌- -द्‌ः शाश्रौ" १, १;

-मः तेप्रा २२,

~ ~ =

च्टा-भादि- -दिभिः द्राग्‌

७१; उनिस्‌ ३:१८; -जुषी

6) विप. बस. €) षस. उप, < भा९्८े (तन्तुसंताने ) उस.

८) -सामगादीनि इति पाठः यनि. शोधः (तु. याचि १,४०)

२८; श्प ४१, ५,३; तैय,

८) मलो. कस. तु. ८.0.) गप. < “बिद्‌ [ज्ञाने

किम मिरी षीं

३९. |

<“ऋच्‌> ७६९

ऋदङ-मय- -यः साश्रौ १,६,३२७;

-दम्‌ कौग १, १९, १६2; द्र ७, २१९; -यम्‌ बौध्रौ

शांगर १, २४, «मृ; आभ्निग्‌ १, २,१ २५; २:४०; २,६.१६ १६,६२१५७; -यान्‌ मेश २२. ११३ : ४२; दिग; -दस्य वौ ऋङ््‌-मिश्च- -श्रम्‌ या छ, ६. 2,९, ५; भाग ३, १५:५४; १ऋच्‌- «ऋच्‌ द्र.

चच्यू १:२४; ४:१०; २१ | रेऋुख°~ (¬> आर्चायन- पा.) पाग रदाय श्राभिग्‌ १,२,२ : २५ ७,१,९९

बौग्र २,१,८;२.९;२२; ३४:४७; | ऋचसमाः निस्‌ ९, ६: ५.

३,११; ९.५; भाग; -दे शधो | ऋचाभ--> आर्चाभिन्‌"--> °भि- ३,२१.२; पाग २,१०,४; श्रात्निग मौद्रल०- -खाः पाग ६,२,३७. २,४,१२:११; ऋच; साश्च ९, | ऋचीक पाउभो २,२, १९४. २३३४०; २५९; -देन छापरी | ऋचोक-पुत्र- -त्रः छ्रप ८२,१०,३. २४,१,१६; वाश्रौ १, १, १,६; | ऋचीष"- -षम्‌ विध ४३,१७.

दिवी १, १,३; ४५; कौय्‌ १, | कंऋचीषम'- -मः निघ €,३; या ६, १०,१न; शांग्‌ १,१६.३}. | २३; रैलि १२१;३३०; अप

ऋग्वेद -यजुर्वेद~- -दाभ्याम्‌ ५८.११५ द्ापश्रौ २७,१,५; दिश्रौ १, १, 'छच्ीसः- ~> -स-पक्- -क्म्‌ दध र, < ९५७.

ऋग्वेद -यजुर्वेद-सामवेद- -देः श्रापश्रौ २७, १, ४.

ऋग्वेद -वादिन्‌- -दिनः कागरउ २१२.

ऋग्वेद-सामवेद्‌- -दाम्याम्‌ श्रापश्रौ २७,१, ८; वाश्र १,१,

गऋरु्छरभ- पाड पे, १३१ +८ऋछज्‌ पाधा. म्वा. श्रात्म गतिस्था- नाजनोपाजनेषरु नृ छजीति'- -न्तेण श्रापश्रौ २०, १६.१२; दिश्रौ १४, ३, ३६; ऋय २,६,७५५.

१,७. ऋजु'- पाड १, २७; पाग ८, १,

ऋरबेदा(द-ॐ)न्व्य- न्त्यः १२२; -जवः शआ्मापमं १,१,२; ३,३१. साग्र ७,४८.८; श्माम्िग्‌ १, ५,

ऋग्वेदा (द-श्मा)न्नाय- -ये ११ १नुं;६, १: ५; काग २५, ऋश्य १,१. पनु; बौग १, १, १५; वाग चट ग-स्यपदेश्- -शात्‌ मीसू २, १०, स्न; जंग १, २०: इरन १,४३. कपर २,५.१९; २,८, १३; शप

५८,१,१०; ६८, १, ९; बौध ८,७,२; -जवे काश्रौ २६,

=~---~ ~ ~ +

ङ््‌-मन्त्र- -न्त्राणाम्‌ ददे ३, |

+न ज्‌->

कर ---~---~---------------------------------------------------*-------------------------- ५, =” ५. ५. वीणी

[क रा 1 9 नि

२७; बौश्रौ ९, ४८ १२; माश्रौ ४, १, २७; श्र 9, ७७; -ज श्प २३, १०, १; -जः चापश्नौ २९१, ४, १८; काषश्रौ; या ६, २१ - जना वाधुश्रौ ४, ६४. ३; कपर १,२,१; -जुम्‌ भापन्नौ र, १२, ७५८८; १७, १३, रप"; बोधौ; दिश्रौ ९२.४८.०१०; -जू श्रापश्चौ २, १२, ८; -जोः भाश्रौ ७,१,९; हिश्रौ ७,१,१५८. ऋञ्वी- -ञ्वीभिः माश्रौ

२,१,४,३; -ञ्जीम्‌ कस्‌ १३७, 2

आर्जव पा ९, १, १२२; वम्‌ श्प २,१,१३; श्राप १, २३, ६; विध २, १७; हिध १, ६,१४; या १४, ७; -वे पावा 0 ऋ! ,र|जिमन्‌- पा ९५,१,१२२; 2,४,१६२. ,र]जिष्ट- पा ६,४, १६२. ऋ] ,र।जीयस्‌- पा ६,४,१६२; -यः अश्म ५, य्व. ऋजु-कमेन्‌- -मेभिः बौध ४, ७,२. जु -गमन- -ने अप ४८४४. नंधज-गा- -गाः चौश्रौ ७,८ : ५; १८, ५:४३; माश्रौ [९ ६.४; दिश्रौ ८,४.४६ ऋजु-गामिन्‌- -सिनः या १०

; -मिनाम्‌ या १२, ३९.

ऋजगामिनी- -नी या-९.,

२६.

0 ए। नलम + = ---------------- ~ ति भजन

८) पि. पर ७६७८्द्र. | ¢) पाठः१ यनि. क्षोधः (तु. उत्तरीयं स्थलम्‌, काचित्कः मूको, च)" ८) = ऋषि-विशेष- ध्यु. व) = वेशम्पायनान्तेवासिन्‌- णिनिः प्र. (पा, ३,१०४५॥ €) इस. उप. ' < भद्रल- 7) = जमदग्नि-पितृ- व्यु.१। 9) <८ऋख इति ‰) = नरक-विदेष-। व्यु. "स~ इति जीसे. ४) वैपशद्र.। 7) = रऋजीष-। ¢) श्थेःष्यु.च१। ट) <५८कःस्छ्‌ इति + 8) पामे. वेप. १,१०९५ द..। 2) पामे. वेप १,९८९ {द्र.

वैपणप्र-२

| „+ + + 2 1 9 9

<ऋन्‌>

९-न भया = णपा

\७\७

बरज-ज्वा (ला>) ल~ खः |ऋजिमन्‌- र्‌ द्र. |

छप २९.,१,४. ऋज्‌-तम- -मेः या ८, १९. | ऋज़-देह- >> श्ीय- -यः

माश्रौ २,५,१,२०. | ऋजुधा च्रापध्री ९, १४, १०; | बौधरौ.

२,१०; दाधरौ १०,९,१६; १२, | २,१४; ऋश्य, १, ९०; सादर १,२१ ८; निघ ,३; या ६,२१. ऋज-ट (ख) खा- -खा वेश्रौ १८, १६: ४०१०; -खाः श्मापश्री १६, १३, ६; ३८, २; माश्रौ ६,१,४,३९;८,१०; वाध्रौ २,१, ४, ३; वेश्रो १८, ११: २३; दिश्रौ १९१, ५, १८; वौश ६: ५; -खलामिः वाश्रौ २,१, ६, ४. | च्छजू (जु-उ)दर- -राः माश्रौ | २,४,४, १३. . | +“ऋऋजूय > (| ऋरजुयत्‌- -यताम्‌ | या १२, ३९; शप्रा ३, ११२; |

-यन्तम्‌ ऋप्रा ९, १६.

~+

ऋजूयाः- -या ऋप्रा ९,

श्नः. | कऋज्यत्‌^~ -उयन्तः या १०,३९. | . ऋरन्रःज्ञा- पाठ ,२८; -ज्ञम्‌ बद ६,६६रप; च्चा या ५,१५न. | च्छत्रा (ज-श्)श्चः~ -श्म्‌ या| १९,२१रन.

ऋरद्चाश्वा ( श्व ) म्बरीष- सदहदेव- भयमान- सुराधस्‌- -धसः २१.१००.

(ऋजिग्व०- -धः शत्र ३, २१८; ४, ऋनिश्वन्‌०- -शनि वृदे २,१२९;-शवा | | [न

ऋजण्- ^८ऋन्‌ द्र. नच्छज्‌-नोति९- -ती श्राधौ ७, [ऋजीक पाड ४,२२; ५, ५१.

कजीक-प्रभ(व>>)ेवा- -वा यार,

ऋजीति-, ऋजोप्रस्‌- «८ऋन्‌ द्र. | शऋजीप- > १कंकजीपिन्‌^- -परिणः,

२ऋजीष- पाठ ४,२८६; पाग ,२,

२६; २३५.

क्ष्य २,६.४९; ९३९८; १०८; वृदे ३, ५५; साश् १,६११.

२६.

| |

श्माश्र) ९,४.१०; दाशर २८,९७, १०; शशि १२९१;२३२९; -नपिन्‌ | रोधो १७,७१,४; श्राय १,१५, | ३; पाग १,१८, ४;याद, ५; -षी शाश्रौ ५,१६, २; शाश्रौ ७,२३,९; १८, १९, ८; पोश्रौ १०,२४,१०; वैताश्रौ ३३,१५७; या ५,१२.

| | | |

३६; -षम्‌ श्मापधरौ ६२, १२, | ११;६२,१०.६; २०, ८; वौश्रीः; नृंया ५, १२८; -षस्य काश्रौ १०, ३, १८; ८, २८; ३०; | द्मापश्रो १२, २०, १०; माश्रौ ८, १०, ८; वाधूश्रौ ८, ५५ ; ३; दिश्रौ ९,५, ३७; मीस्‌ १०, ६, १६; -षे श्ापश्रौ १३, १०, | ५; बोश्रौ ८, ९: ५; १४, : २३;२९ : १०६२३, ८६२८; माश्रौ २,५, १, ११; ३, ६, | १८६२१; वेशौ १द६,१० : ११; २२९,१४ :१; हिश्रौ ९.३, २७;

<“्रञ्ज्‌>

< ^+ +न ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ +~ "~~~" ~~~

१५५, ७, १; प्राय ३, ३; -पेण द्यापश्रो १४, २४, ७; काटश्रौ १२५; वौधरौ १७,५६ : २२;६२ २१२; माध्रौ २, ३,४, १८; वैश्रौ १६, २६ : ३; लाध्रौ ८,८.६५.

जीप-कल्प~ -व्पेन शछपध्रौ १९, ४.७; वश्रौ ११.६३.

ऋटजीष-कुस्भ- -म्भम्‌ काश्रौ १०, ९,१.

अट जीप-वर्म- मम्‌ श्ापध्रौ <, ७,१५; -्मैण हिप्री ५,२, ६७.

ऋट्जीष-मक्ष- -क्षात्‌ भाप्रौ ८,१०,

ऋजीष-भक्षण- -णम्‌ घाश्रौ १, ७, २,४२.

ऋरजीष-भाव- -वात्‌ क्श्रौ ९, ५, ११,

कजीष-मिश्र- -ध्रम्‌ काश्रौ १०, ३,१३; ~-श्रस्य काशी २५.१३, १८५.

जीष-मुख- -खान्‌ वैश्रौ १५, १४६१; १८, ११६; दिधर <, ३,३९; -खेषु काश्रौ ९,५.१२.

चजीषर-यत्‌ मीस्‌ ११.३.३३.

ऋजीष्र-स्थान- ने वध्रौ «<, ४9. 2

त्जीषित- पाग ५,२.३६.

२अटजीषिन्‌ ~ -पि वौश्रो १४, ६: २४; तैप्रा १६ : १८.

ऋजु- भख. +८ऋज्‌ द्र. न+८ऋञ्ज्‌ (बधा-) पाधा. भ्वा.

श्रात्म, भजने, ऋञ्जते० श्रापश्रौ ८९,९, ३; दिश्रौ ३, २, ५६.

८) विप. बसत. ¢) पासे. वैष, १०१२ द्र. ¢) वैपरशद्र.। €) पाटः१श्खाः इति क्षोधः (तु. श्रश्रौ प्रभू)) €) =क्ऋषि-विशेष-।व्यु.१। ) अथःय्यु.च१) &) <८क्रज्‌ इति। 2) सहजीषे इति पाठः सह, जीषेण इति द्वि-पदः ब्रोधः ( तु. भाष्यम्‌ , काश्रौ २२,६,.७ च) ४) वु. चौं.

2) निष, २३या ६, २१ परामृष्टः द्र.

«रञ्ज्‌ >

१७. "क

७७१

ऋतु

= = "७ [क नक का का का का 9, 9 क, 0 का ता

ऋति शप ल, ऋञ्जत -आन या ३.५. अनी पावा ६,१,८२. चर्‌ असान५~ पाड २,८७. <८ऋण्‌" पाधा, तना. उभ. गतौ. ऋण पाग र, ४, ३१; -णम्‌ | क्श्रौ ६८५, १७, वरन; ्ापश्री | २२. १,१०१ृ; हिश्रौ ९७, १, १२न; कोम ३,१२.६; कचखान्निगू ८, ४, ८१०; ९९; वाध १७, १; श्र २८९२; यध १, ५, ७९; नुद, ७, ५; विध ह्‌, २९; ३४ ८०; ९८९ ..४५५. गाध १२, ३५; पा <, ,६ ०: १९, ४८५; -णात ¢ द्मश्र १९. ८५; -णानि वध्र 2४, १२: गोग ७,४,२५ गरा ५,२५; पा >२,१, ४३; ३, २४६; @, ३, ४५७; पावा 2,१, ८; -णः बाय १२.८८. चर ग-च्युत“- -च्युतम्‌ श्माश्रौ <, १,.१९. चअ ग-चप्- -ग्रः ३०, ९,१०८; माव्य ९,५.८२. , नयरण-जयप- -याय द्ाप्निग्‌ १, २, : २१; वोम ३,९, ५: भाग ३.१० : €; !टग्‌ २,१९,६ अटण-त्रय- -तम्‌ वम > १६; -यः वध ९,४,५ प्र्ण-द्श् ^~ -शाभ्य्रामस्‌ पावा

| | | 1 |

३५५;

न्नै

न) मे

१.९ ` = ४. 4 #

त्रम >, ५, , नुद्‌ ८,१३:२३

^

५८

खजन्तम्‌ €) म. उप. =दशन्‌- षरस्परं पामे. ९८८ ¡ द्र. {) विप. बस.

९.५, ७४३])

रऋत- -ते आश्रौ ८,१, ६;

४) = श्रधमणे- मत्वर्थीयः ठन्‌ प्र.

१,८८. ऋण-भूतः- -तौ बौपि ३,१,४. नृक्रटण-या०९- -याः श्मापध्रौ १६, १८, ७; वेध्रौ १८, १६२२; दिश्रौ ११.६,२९. चरण-वत्‌- -वान्‌प् वाध ११.४८ अरण-वन्‌ ~ नवध २, चे ५५ \9 चर्‌ ग-चाक्य- -क्ेन मीस्‌ 2,२,३३ ण-संग्रोग- -गः वौध २,९, ४; -गम्‌ वध २,९,७ नऋणन्दय्यो गा(ग-प्रा)दि- -दीनि वौध २,६.३५. ग-सखस्तुन- -तम्‌ वाघ ११,४७. ऋगा(ण-कऋ)षण~ पावा ६,१,८८. चटगिक~ -कः विध द६,४३. ऋणिन्‌ -णी तध ७,१३.

त्र

; ऋणतिं निघ २,१४. १ऋणाक्रुण्ड- -ण्डे वाधुध्रौ ४,७५

)

†८कण्व्‌^( = ५८/रिणब्‌ ), रण्वति

काश्रौ २२, ६, १६; माश्रौ

५५,३, ४; वाश्रो १,४,३, २६; जश्रौ २२:५; द्राध्रौ १२,

~ 3 °

,,३; लाश्रौ ४, १०, ३; ८, ८,३६; गोपि १, ३, १६; २,४८ : १२; निप २,१४ॐ. कःण्यन- -ण्वन्‌ यौग २,५.५८. र्ऋत- +८ऋद्र दाशर;

2

नया ७,२; १९१, ३९; पाग १,३७; पात्रा १,२,१७

{) उप्सुपीयः समासः

न्क ४. जग;

बरते-ग्रह'- -हान्‌ बौश्रौ २०,५ 2,१५८१. चरते-मूर ०, -लानाम्‌ श्यापश्रौ १, ५,१२. ऋते-र्फ्थ'- १३,१. अते-स्वाहाकार'- -रान्‌ बौश्रौ २०, : २४; २२,१५ : १. ऋत-जा- प्रम. +र द्र. ऋतप्ण-कयोवधिण- -धी श्रापध्रौ २१, २०, ३०; दिश्रौ १६, ६, ४१० ऋतव्य- प्रभ. ऋनु- ऋन-राय्य्‌- प्रथ्र., चरउा-वन्‌- प्रम, करति प्रश्च द्र. ऋतु पाठ १, ७२; तवः ्रपश्रौ ८, १३, १४; शाश्रौ ९, १, ९; ९४७, ७५५, २; १द, २५; २४; प्रापश्रौ ८, १८९; ८, २१, १: ९४, १४, १२; २८, यौश्रौ; -तवे वौधरौ १८, २४ २; श्रप्राय २.९ तुः श्माश्री 2, १२, २; ६, १,२; ८,४,३;

-स्स्यैः श्रापश्रौ २,

| | | | | | |

लाश्री ९,४,३; १२, २६, १२; | ्रापश्रौ १९, १२, १४; बौश्रौ + १९.,३: ३८२; माश्रौ; या §२,

| २५; १२, ४६२; -तुना | शाश्रौ ७, ८,पनं; १७, ९, ११. | शरी ९, १३, १३; १९२, ७, २१; आपश्रौ; करतुभिः आश्रौ ७,४, ४; र्मश्र ३, ८, 4; काश्रौ ९,१३,१४४; १७,८,१८;

छ) वैप १,१७२३ { द्र. ®) पादे४,३७ पराणषःद्र.। 0) वैपरशद्र.\ त) व्यप. उस. उप. ¢) पामे. वेप १,१००८ ] द्र. 1 2) त्तघुकश्षाखीग्रः पाठः 0) च्यु. पामे. वेष परि. द्र.

दस, 0) ऋत पर्णकयोऽधीः इति ऋतपणैक योऽवधीः इति पाठी

#) सपा. ६) पाभे. त्प १, » १) ऋषि-विशेषयोः, यनि. शोघः ( तु. (2८098

ऋतु

काठ 9 ` ` पा कः 9 का छा पि 77 1

श्रापश्रौ ८,१५,१७; २०, ५१; >; मागर्‌ १,१४, १६४ या <, २; १४,२५; -तुभ्यः श्रौ २२,४,१३; श्रापश्नौ २०,२०,६४; | श्राप्मं १, ३, १२०य्ाग्‌; पाग १,८, १५; मागर १, ११, १८५; -तुम्‌ श्राश्रौ २,१, १५; शा्रौ; -तषु वाधृ्रौ ६,२८ : ११६५८ ५; ११; वैश्रौ १७, ७: ३; धिग १,७,४ : ९; २,६, ३: २; बौपि १, १७:३४; छप | ७०९,१७ ४; वृदे २, ४१; -त्‌ बौश्रौो २,१६ : १७; माश्रौ ८, | २४, १०; वश्रौ १,१९:१३;। १८.१० : ४३; १९.२ : | २१, १५: १७; दिभशरौ ५, ६, | १३; वेदे १,१३१; -त्‌न्‌ आश्रौ ८,९,७; शाश्रौ; चआ्रापश्चौ ८,२२, १०१०; दिश्रौ ७,२, ४७९; या७, १९; -तूनाम्‌ आश्रौ १०,३; १; शाश्रौ; -तो. शाश्रौ १४,९., ९; दिश्रौो १७,१, ; बो ९, १, ११; गोध १८, २२; पा ७, ३,११; पावा १,१, ७२; -तौ श्राश्रौ २,१, १४; १६, २५; शश्र; -तौऽ-तौ आश्रौ २, १२, ६; बोश्रौ २८,२;५८; , श्राम्‌ २,२, १:१९; ५,१; ६;९:१; वौ ३७,२; १०, २; भाग; या ८,१७.

जातंवः~ प] ५५,१,१०५; -वम्‌ बृदे २, ३४; -वाः वौश्रौ १७, १९: ३; कस्‌ १०६. -वान्‌ | रप ७०, ९, ३; -चानाम्‌ श्रश् |

| | | | | |

| | | |

~~ ~~ -~-- -------+~

\५,७२

१६, ८; -वे रोध १३; २३२३; वदे ७, ९१; श्राज्यो १३, ३; -वेभ्यः श्रद् १९. ३७; -वेपु वृदे २, १५; -ंवैः वौश्रौ १७, ४१:२६; श्राभिगर १,३, ५: म; वेग २, १५८३; दिग १, ११, २.

आर्तवी- -वीः गौध २४,