Οοϋ^Ι^

Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο ρω-ι οΓ ά ρΓοροι

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο.

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ.

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι.

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. \νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ:

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ.

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ.

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(.

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε.

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ (3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί

^|||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/|

^^^(^γ-Ζ6

'>.

ΗΈ8Τ0ΗΙΙ ΑΙΈΧΑΝΟΕΙΝΙ

1ΕΧΙ00Ν.

^ΧμΡ' ζ ^

ί ΟΕΟ 6 1888

^■.Ή!.Α'.<^ ^

ν/•~

ΡΚΙΟΕΒΙΟΟ ΚΙΤδΟΗΕΙΙΟ

8.

Ι.

ΕΡΕΟβυβ ΕΒΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΙ0ΒΙ8.

Α<ΙθΓηβη(Ιβ Ιιβε ΗββγοΙιϋ βιΙΙΙΙοηβ ιηΙηοΓβ (ΐυΙΑ βίΟοβΓβ δΙυύυβΗπι, ςυβσκιυιηι €1 ΙρΜ ιηαΙ&(8 ΙΙΙιιΙ ΙηβοΓίρΗο 1η(ϋθ8ΐ ίβοίΐβ βιΙββουΙυΓοβ 6886 βρβΓο, ηυΙΙιυβ η- Μοηββ ιη6&8 Ιη φιαϋΒΚοηίΙηίΒ Ηϋ9%ΐ€ΐάαηί$ Γ6ΐ8ΐ38 83ΐΐ8 ρΓοϋανβΓο, Ιαιηβη, €υιη

η€ΐρΐ6 Γ8ΐΙθηΐ8 06(106 νβΓίΙβΙΙβ νίσΐ ΐ8ηΐ3Πί1 6836 νΙ(ΐ6&ΐη, υΐ, ({036 ρΓβ68€ΓΐΙ>3ηΙ Ιρ886, ΟΗΟ €Γ6Α8ηΙυΓ, 1)80 6ΐΙ&ΐη 6ρΠθ{;Ι 00€88ΐθη6 υΐ8Γ, ηΐ 4υ08(1 ϋβΓΐ Ι)Γ6νΐ88ΐΐη6

ρο88ΐΙ, οοηβΙΠυπι σιβυιη 3ρ6ΐΐ8Πίΐ. Ιη οοηίβδβο 68ΐ ρΜΙοΙο^ορυπι, (ΐυΙ (ΐυΜβιη ΓβοΙβ υΙΙ ΗββγοΜο Α1(ϋ€6ΓΐηΙ, ρβΓβχΙ^ιιηα 6886 ηυιη6Γυπ). Ν6(ΐυ6 αιίΓυιη. δείιΐ €ηΙιη οροΓ(6ΐ, ΐ|υΙ β Ι8ρ8ϋ Ιη Ιΐ80 Γ6 βϋπιοιίηιη ρροεΠνΙ 8ϋ)Ι 68ν6Γ6 ν6ΐΗ, (ΐυβΓυιη 8)θ588ηιοι οπιηΐηο 3ϋ(|υΐ8 υβυβ 6886 ρο88ΐΐ^ ηυβηϋο 4υϋ)ΐΐ8(ΐυ6 Π6631 ιιΙΙ, ηβ ηο9ΐπιιη υΐ βΐυηΐ οοο88ΐοη6ηι ρ6ΐ8ίηπ$ ν6ΐ6Γυιη βοΓίρΙοπιπι Ιηοοιηιηούο , ηυο8, 6υιη 6ΐη&οϋΙ&Γ6 οοη&οιυρ, Η68γοΙ)ΐ8ηΐ8 80Γ(1ΙΙ)ΐΐ8 ίθ6(ϋ88ΐιη6 ΙΐΗ|ΐιΙη&πΐϋ8. Ηοε Ι^ΙίαΓ αΙ 180(1601 (ΐ6Αΐ8€6Γ6η( ρΙιϋοΙο^Ι , Ι1Ι)Γ8γΙο ρ6Γ8υ88! , πΙ Η68γοΙ)Ιί (ΐ6ηυο 6(ΐ6η(Η οιΐΐιΐ

60ρΐ8αΐ Γ806Γ61, ¥61 ροΐΐυβ ηοη Η68γ€ΐ)Ι1, 86(1 ΟΙθ|?6ηΐ8Πΐ 8 ΙβΟΐΐγ^ΓβρΙΐΙ ΑΙ6Χ80-

Μίύ αΙΙοηιοιςυβ Ιη(6ΓροΙ&(οΓπηι 8οο688ΐοηΙΙ)υ8 ΠΙ)6Γ8οβΙ, 8(ϋ6€ΐ8 Ιβηιεη €Γϋΐ€8

80ρ6ΐΐ6ϋΙΙΐ6 , ?Ιθ888Γυθ1(|υ6 8ρυΐΐ8Γυηΐ 68ΐ6Γνί8 ίο Ιθ)8 (108^06 ρ8^η8 000βΓ68ΐΐ8, ΐ8Πΐςυ6 Γ601 01θΐ68ΐΙθΓ6σΐ ({0801 (ΗΠΙοΗΙΟΓεΟΙ \\Α \Ά\\Λ 8(ΙΠ)Ιηΐ8ΐΓ8886 ν1(ΐ60Γ, ΙΙ( ί8-

(ϋΐυβ €Γ6(ΐ8σι εϋβσιουηο Ιηΐ6Γ ΟΙος6ηΐ8η68 Ιην6η1υπίΐ ΙΗ ηοηηπΙΙβ 8ΐ) Η68γοΜο

111818, ςΐ18αΐ ΙΐυΙΟ 16016Γ6 8(ΐ8ΐ^η8ΐ8 6886, ((086 Οίο^επίβηο 6Γ8ηΙ Γ6Πη(|116ηΑ8.

ΙΙΐ8ΐ8 ν6Γο 8υηΙ 1) ^Ιο8886 Ηοσΐ6ΐ1ο86, (ΐυοΙ(ΐυοΙ Ι^ηοΓβΙ ΑροΗοοΙΙ δορΙ)ΐ8ΐ86

ΙβΧίΟΟΟ 2) ρΓθν6Γΐ)ΙθΓυθ1 6ΧρΙΐ68(Ιθη68 ν6Γΐ)08ΐθΓ68 ({υβΡϋΟΙ ουΟΙ Ζ6ηθΙ)ΐ8ηΐ8 8ΡΡ60-

(ΙΙ6Ι 1)08(1116 Βο(ΙΙ. ν8(Ιο. €οΐ8ΐ• οΐ8η1Γ68(8 68ΐ 000860810 3) 8αιρΙΙοι11)υ8 ΑΜ-

0ΐ8ΐ8ηΐ0Ι ΐ6Χΐθΐ8 6Χ06Γρΐ8 811(11101 4) ΓΐΓυ8ΐυΐ8 0000υΙΐ8 0000188ΐΙθΟ 8ΐΙ(ΐυο Ρο-

Ι7<1β0€60 ροΓβΙοιΠΙ Α6ΠΙ)8ΐ8. ^υ^1)υ8 86θ6(ΙυοΙ, ηυ86 Ιο 8ρο^Γ8ρΙ)αοι 8ΐ) ΗοβγοΙιΙο

ίβΟΐυΟΙ 8ΐ) 8Ι1Ι8 (160)001 068€ίθ (Ιθϋ)08 ίην6θΐ8 8001 5) Μθ6Γί(ΐ68 ΙβΟΐΟΟΙ 000

οπιηΐ8 6) 6γ69οι1Ι ΝβζΙβηζοηΙ ςΙθ8886 8ΐΙ(]υ80) 0)0ΐΐ86, 8Π86(ΐυβ 8(1 ΡΗΙΙοοοοι

Ιθ86ρΙ)θαΐ Α^ΙΙ)ί801 8ΐ!θ8 Γ6Γ6Γ60()86 7) §108886 ((086 (ϋΟΟΠίΟΓ 8εΓ!ρΐ0Γ8Γΐ86 8) ζ\. Κ0018086 ΙηΓ6ΓΐθΓΐ8 6Γ866!ΐ8ΐ!8 ρ0Γΐ60ΐ8 9) ρ6Γ0)8§η8 §Ιθ888Γ001 Ευΐ1ρΜ68Γ0ηΐ ρ8Γ8 68(106 6Χρ08ΐΙΙθ0ΟΟ) Ιθ8ίρ!βθΐ!8 8€ΓΐρΙθΓ86 ΓβΙυΗ8ΐ6 000- 8ρΙε08 10) (Ι60ΐη06 Ι601018ΐ8 0010ΐ8 ΡΓΟΑΙ0Ο8!Ο8 €0ΓΓ0ρΐ8, (|0801 ({086 ΥΜοΗ

ρο88ΐηΙ 1ΙΙ)Γ3ΓΙΙ 6ΓΓ0ΓΐΙ)ΐΐ8 Ιιηριιΐ8η(ΐ8 6886. Ηβιιο ΙκΙΙϋΓ ;Ιο888ηιιη 6οΙ1υνΙοη6ΐη, ουιη ΑΙυΙΙυ8 Ιη οβδίΓΐβ Ρ3η)ρΙ)Η6ΐ8 ΙυΓΐ)&8 ^Κοβνβ η6ίΐΒ8 ιΙυοβΓβιη, 8υιηιη8 βά- 1ι1Ι)Ιΐ8 ΙυΑΙεΠ 86ν6Γϋβ(6 6χΙβΓΐηΙη8νΙ , ηοη 8θΙυιη υϋΐουηηυβ 6οηΓυ8υ8 οπΙο 6Χ-

Ρ0866Γ6ΐ, 86Α 611810 υΙ)Ι 11ΐ6Γ3Γυΐη 86Γΐ68 ΠΟΠ ΙηΙβΓΓϋρΙβ Γ6ρυ^8Γ6 νΙ()6Γ6ΐΐ1Γ: υ(

Ιβιη 8ροη(ΐ68ΐη ιηϋ)1 Ιη ΟΙο^βηΙαηο ηοβίΓΐβ Ιυ€υΙ)Γ8ΐΙοηϋ)α8 Γ65ΐΙΙυΙο 8υρ6Γ6886 ρβΓρβυοβ, ηυββ 8 ΡβιηρΗΙΙο ηοη δΐηΐ ρροΓΰεΙβ; ηυ8β Αΐ6Χ8η(ΐΓΐηοΓυπ) ΙηρβηΙο 8ΐηΙ ΙηιϋίΓηβ, οπιηΐηο ηυΙΐ8. ^υο(1 ΙΙοβΐ ΓοΓΐ88δβ ΠοεεΙ ρ6η(ΐ8ηΙ, ηυίϋυβ Ιιυουδςαβ Ιη ΗβδγεΜο ρποπιρίυπι Ιη6ρΙΐ8Γυπι δυαρυπ) ρΓ868ΐ(1Ιυπ) ρβΓβΙυπι 6Γ8ΐ, ΙυβΙΙοΓββ ιΐοείιΐ- 086 Αΐ6Χ8η(ΐΓΐη86 868ΐ!πΐ8ΐοΓ68 60 πιβίορίδ βυ^ΗΓΟΓ ρ6η8υΓο$ 6886 ηϋο οΙΙΙυβ ΙοΙβΙ- ΐ6Χ6ΓΐοΙ, 8ΠΐρΙΙυ8 68υ888πι οοπ 6886, 611Γ Ι&Πβ ΟΙο£^6ηΐ8θ1 0468 8ΐ1)Ι Ιο (ΙηΜυοι

ν6θΐ8ΐ. ΑΟ Γ60ΐ6 008 Ρ80ΐρΙ)Ιΐ608 8?Γ08 8ΐ) Η68γεΙ)ΐ800 ΐ6ΓΠΐΙη8886 (1υ1)Ιΐ6Πΐα8

ηυΙο ^Γ8νΙϋ8 &Γςυπΐ60ΐυπι ργοΓ6γγΙ ηοη ρο88ΐΙ Ηοε Ιρδο, ηυοά οαηι Ιη ίΙθ88ΐ8, ςυ88 Ιη8ΐΙΙεΐ88 ύΐείπιυδ, ρίερυπι^υε ΙεεΙΙο βϋ Ιαιρ6(1ί1ΐ88ΐπΐ8 ηυΙΙ)υ8νΐ8 βερΙρΙηΓΑβ νϋϋ8 Α6ΓοΓΠ)ί8, Ιη 8ΐΐ6Γ8 ^Ιο888ΐ1! ρ8Γΐ6 68, ({υΒπι ΟΙο£Γ6ηΐ8ηυπι Ιη8εΓΐρ8ΐηιυ8 , 6( ΐ6οΙΙο ηιυΙΙο 8ΐ( 6χρ6<ϋΙΙοΓ ηεο 88ρρΙιΐ8 βυΐ ^ΓανΙυβ 8 Ιϋ)Γ8Γΐο ροββυαι ()8ϋι, ηυ8ΐη Ιη ορΙΙπιΐ8 ({ϋΐϋϋδηυβ Ιϋ)Γΐ8 πΐ88. υβα νεηίΐ. ΜΙΗ1 ηυΐϋεπι Ι)86ο γ68 Ι&ηΙΙ πιοηΐ6α11

6886 νΐ88 68(, υΐ 86608 ((0801 ΙΟ ρΓ06ε(1θ8ΐ ίβεΙΟΙΟ νΙΐΐ68 , 010^601801101 91114601 & 1ΗΐΓ8ΓΐθΓυθ1 6ΓΓ0ΓίΙ)υ8 ρΓΟ ΥΙγΙΗ ρ8Γΐ6 {ΐ6ί6θ46Γ601 , 8υΙηυ6 8ΐαΐ1ΗθΓ601 Γ6Ι1Α6Γ6 0ΐΐ6Γ6Γ, 86(1 Η68γ€ΐ)Ιθ 6108^06 Ιθΐ6Γρθΐ8(θΓΐ Γ6ε6θΙΙθΓί 8008 6ΙΤ0Γ68 ΤβΙΙΟηϋβΓβαΐ 8(1 00001 001068, ΙΟΟΙ 06 ^ΟΙΑ 6Γ^8 Ιθ^6θΙθΐ3 βΓ86εθΙθΓ001 ΙδΙΟΓΟΟΙ 866115

€00ΐαιηΐ6Γ60ΐ , Ιυοι ηοο, ηοΐά ϋΐ8ΐ60ΐ 86Γ8 ΙυριΌΙβ, Γ8εΙ11υ8 ρο886( 1οΐ6ΐΐ6β1.

Η800 θΙ> 08088801 010^60180001 8(1 1ΙΙ)ΓΙ Μ8Γθΐ8θΙ Ο(ΐ601 6016θΑ8νΙ, Ι60ΐΐ00ΐ8 (ϋ8€Γ6- Ρ801Ι& Ιο 1θΐΐ8 ΟΙ8Γ^θϋ)υ8 8υ1)00ΐ8(8, Η68νθ1)ΐ808 εθθΐΓ8 εΟΟΙ 001011)08 80ΐ1ρ1υπΐ6 1060(118 6108(1601 Η1)Γ1 30εΐ0Γΐΐ8(6 0υΓ8 6Χ8εΙΐ88ΐθ18 6ΧρΓ688ΐ, Ιΐ8 180160 11( 8β8εΓΐρ(0 ΙοεΟ ΓΟβρεεΙΟ Η68γεΙ)Ιυ01 6ΐί801 6016η(ΐ8ΐ0Γΐ8 νΐ801 ρΓ86ΐΓ601, 06906

Α6 Οΐο^6θΐ8θο Ιο ρο8ΐ6Γθΐη 1)606 0)6Γΐΐ0Γ08 ε6ΐ8Γ60) (Ι6 οιοΙ11(οΑΙη6 ^Ιθ88&ηιηι

Ιο θ(Γ608ΐθΟ68 8806 (10801 ^Γ8νΐ88ΐθ188 Ιη0ΟΓΓ6ηΐ!ϋΟ1. ΝβΙΟ ^108836 800( €0111-

ρ1θ8εοΐ36, ({ΟβΓΟοι 801 8εΓΐρΙθΓ8 3ϋΐ εχρΙΙοβΙΙο 68ΐ (ΙυΙιϋβϋΙΠβ , 060 ηιΙοοΓ ουιο

68Γυ01 δΙΙ 000)6Γ08, η036 , (100(1 3ΓεΙ)6ΐγρί 8εΓΐρΐ0Γ3Ο) 6ν3θΜΙθΓ601 000 88118

Ιοΐ6ΐΐ6ς6Γ6ΐ Η68γε})Ιθ8, 3θΙ Ιοεοοι 3ΐί6ουηι οοευρ3ΓθοΙ, 3υ( 1)Ι8 ΐ6Γν6 (ΙΙν6Γ$6 86Γΐρΐ36 ΓερεπΌοΙΟΓ, Ιυαι 06 (ΙβδοοΙ ηυΐίΐβοι (Ιβ ({ΟβΓοοι 8οεΙοΓ6 οΐ άΐχΐ 3011)1^38. Ιίβηοβ ΙεεΙοΓΟοι οοπιοιο(1ο 6ϋ80ΐ ίο Ιιβο γο ρΓοβρΙειεοΑοηι οιΙΙιΙ 6886 Γ3ΐ08 ^Ιθ88«ΐ8 ι\\ρΠε3ΐί0065([06 ϋο δεΗρΙΟΓέΐ 80δρ6εΐ38 ϋΙ)ί(|ϋ6 ))θο δί^ηο ν ηοΐ3νί, 6\

Πι^α ΐ'6νοε3ΐα8 1)οε ( ), 30ΐ1)ί§α38 (Ιεοΐςοϋ, (|υ3πιηι ρΐ6Γ3(?(ΐυο 3ϋΙ Ευι1ρΙ(ΐ636

8001 30ΐ ρΓορΙοΓ 0Γ(ϋη60ΐ 1ιΐΓΐ)3ΐοοι δθδρβε(36, ίπΐ6ΓΓο@3ΐΙοηίδ ηοΙοΐ3 (?) ίοδί^οΐνΐ. Νοο)6Γθδ υοείοΐδ [ ] ΙηεΙοδΟδ ίη Ιοευηι ^Ιοδδβιυοι ρΓΟδεΓίρίΒΓουι δοίΤβοΙοδ 6886 06010 000 νΙ()6ΐ. 06 δροΓϋδ ίρδίδ (ΐυϋ)θδ δί^Ιϋοι ΗΕδ ρΓ3ε&χΙ οΠιΠ Ι)3ΐΐ60 ηιιο(1 8(1(1801. Ροΐ6Γβοι (ΐυ!(ΐ60ΐ 6ΐΐ30ΐ 3(1(ϋΐ30)6ηΙ{8 ΗβδγεΙιΙοηΙδ ΓβεεηΙΙοΓΟΟί^ΓβοιοΐΒΐΝ εοΓοηι ίηΐ6Γροΐ3ΐΙοη6δ εχίοιερε, 86(1 )βΙ)0Γΐδ ρΓεΙίο ηοη δβΐίδ (Ιίςηο Ιβηιρυδ 16Γ6Γ6 οοΐοΐ. Ν301 ΑΓίδίΒΓεΙιί λέξείς Ηοαΐ6Γΐε36, Ιο ςοίΙ)αδ ρΓορΓΐ3 ΗεδγοΙιϋ νίΠοδ 66Γ-

οΚοΓ, βΙΙαιη 81ο Γ&οΙΙϋιηβ ρο88υηΙ βΓϋΙ, ςυβιη&άιηοάυηι ^Ιθ88&6 ϋΙϋΠοββ, &Ι) ΙηΙβΓ- ροΙβΙΟΓβ Βγζ&ηΙΙηο ΙηΓβΓοΙαβ, Ιβιη ρΓΐ(ΐ6ηι βΙ) βΙΙΙδ βυηΐ ββοΓδΙσι βύϋ&β, ΕυΓίρΙ- ιΐ€3Γυιη νβΓο βιηβηϋαηάΐβ ροβί&β ΓβϋαΙΙδ ηϋΙΙβιη οιηηίηο 6886 υΙΠΙΙαΐ6πι Ιη φέαϋΒΚοηίΙηίΒ ιη6 6νΙη66Γ6 ιηβηαΐη!• δαΙΙβ (ΙΙοΙυιη ά6 ΙηδΙΙΙυΙΙ ηο8ΐΓί ρ&Γΐ6 &116Γ&, ιρίΑ Μ 6(Γ6θΙϋθΐ νοΙυ!ιηυ8, υΐ ΟΙο^^βοΙβηο ηο1)ΐ8 υΙΙ 1ίε68( ηοη Ιηΐ6Γροΐ£ΐΙο, Γ68ΐ&( αΙ ρβΰοΐβ 6χροηβιη άβ 3ΐΐ6πι ϋϋιΐ Αοΐ6, ςυβ ηβ (ΐϋί8 βϋυΗ @Ιθδ8θ3ΓβρΙ)ο ηοβίΓΟ ρο83Η 8 ηοΐιΐβ ρΓ86ε£ΐυΙυιη 6886 3γΙ)Ηγογ. ΑΙ)υΙυηΙαΓ νβΓο, ορΙηοΓ, ηυΙ αά βΐυβ Αϋ6ΐθΓΐΐ8ΐ6ΐη ρΓονοοβηΙ Ιη 6ΐη6η(1βηιϋ8 ροβΙΙβ δΟΓίρΙοΓίϋυβηυβ α ΡβιηρΙιΙΙο ηοη Γ€5ρ60ΐΐ8. ΟυΜ βηίπι Ρβηρίιϋο ευπι ΑροΙΙοηΙο ΗΙιοϋίο, (]αΙ(1 €υαι Αγ&Ιο ΟρρΙβηο Ρ1η<Ι&Γ0 6ΐ, υΚ λΛ 1ηΓ6Γ{θΓ& ΙθπιροΓ» (ΐ6806η(1βπι, ουπι ΟΙοηγ8ΐο Η£ΐΠοθΓη8886η8ΐ ν^Ι Ρ1υΙαΓ6ΐιο? ΝΙΙιΙΙο Ι&πιβη πιίαυ8 ρΙβΓΟδςυβ νβΙβΓϋπι βυοΙΟΓυπι 6<ΙΙ1ογ68 8ΐο υΙΙ Ηββγοίιΐο νΜβο, ςυβδί οηιηΐϋπι 6ϋΙυ8νΐ8 8εΓΐρΙοΓΐ8 3ΐο883Γυηι δΗ οοηεΙΗαϋυΙιιηι. ΙΐΑηαβ ΙΐϋΙο 6ΐΐ3ηι 6ΓγογΙ υΐ Ιη Ι)Γ6νΙ οεευρΓβΓβηι, ^Ιθ888Γυπι ρ1υΓΐπ)8Γυπι βαοΐο- ΓΐΙ»ΐ6ΐιι €0 8^811x1, ϋΐ βεΓίρΙοΓϋοι Γ68ρ6εΙοΓυπι 1οεο8 ΙηΐΓ8 1ΐ8ΠΐυΙθ8 8ρροη6Γ6ηΐ9 φΐοηιιη, βΙ ηυΐβ ίη<ϋε6Π) εοωροδυειίΐ , ηοίαπι 1)8ΐ)6ΐ)ϋ υηΙνβΓδυπι νεΙεΓυπι ροβίβ- πιαι 8Γΐ1ρΙοηιαΐ(ΐυ6 εοείυπι, ηαοΓϋπι πιοπαη)6ηΐ8 6ηΐ6η(ΐ8ΐυΓο Ιρδ! ΟΙος6ηΐ8ηΙ 2α€ΐοι1ΐ8ΐ6Πΐ ρΓονοε8Γ6 δΙΙ (υΙΙδδΙπιυπι• Ιη βρροηεηύΐδ 8υ(6πι Ιιοηηη ΓοηΙΙυπι ΙεδΙΙ- ηιοοϋ8 1ΐ8ηο αιΜ Ιε^εηι δερίρδΙ, υΐ Ιιΐ8 ΙβηΙυπι 8ΓϋευΙΙδ 68 8(1ίεβΓ6Πΐ, ηυοδ ^1θ8- »Γϋΐιι νΙε68 6χρΐ6Γ6 ε6Γΐο 8εΐΓ6πί ηυη(ΐϋ8πι ν6Γ0 8υΙ (ΙυΙ>Ιΐ8ηΐ6Γ 8ρρίη^6Γ60ΐ, ιιΐιΐ ΗίΟιΙ όνομασίαν ροΙΙυδ ηυβπι ^Ιο8δ8σι 8^ηοδεβΓ6 \1ϋ6Γ6Γ. ^υοά υηΐ £^Ιθ888β 8ΐΙ- ςαοϋβαβ ρ1υΓ8 8(1(ΙΙΙα δυηΐ δεΓίρΙοΓυσι ΐ68ΐίπ)οηΐ8 (εοΙ. 503, 6, 1893. 586, 23, 1767), Ιιοε δεΙΙο ηοη ΐ8αι 8πιΙ)ί^υΙ 6886 ίυϋΐεϋ ηυΗοι (ϋΠ^6ηΙί86 8εευΓ8ΐΙοΓΐ8 Ιη< ΑΙεΙαιη, εαπι οβΓίο εεπΙΙυδ δίΐ 8 ΟΙο^επίβηο ΙοΙΙ(ΐ6Πΐ 6ΐυ8ϋ6ηι νοε8ΐ)αΠ 6χρΙΙε8ΐΙοη68 οοη8ΐ|;η8ϋΐ8 6886, ηυοΐ Ιη ΓοηΙΙϋυδ ΡβηιρΙιΠο 8ηΙΙ(|ΐιΙοΓϋ)υ8 Ι1ΙυδΐΓ8ΐ)3ηΙυΓ δΐη^υΐο- πυη δΟΓίρΙοΓϋπι Ιοεί τεδρεείί. ΜΙηυδ 88η6 Γ6Γ6Γ6Ι)31 δρυΓΐ8Γυηι ηυοηυε ς1οδ83Γϋπι ίοηΐ68 Γ6ε1α8ΐ886, Γ6ηαηεΐ8Γ6 Ι30ΐ6η ηβ ΙιυΙε ηυΐϋβπι οΓΠεΙο νοίυΐ, ηοη Ι3η! Μεο φΐο4 ίοηΐβδ ηοηηιιΠοδ 8 πιε ρρίπιο ΓβεΙυδΟδ βδδβ £ΐθΓΐ3ΓβΓ, (ΐυ3πι ςυοά δροηδΟΓε Βΐθ88αΐ86 ρ8ΐ6Γ3εΙο δίωυΐ ΙωροδΙοπΙδ ΓΓ3ϋ(ΐ6Πΐ ϋείε^ νΙϋεΓβηκ Ργ8616Γ68 ^Ιοδδβ- πιηι Ηοηΐ6Γΐε8Γυπι 6χρϋε8ΐίοη68 ΑΓΐ8ΐ;3ΓεΙΐ686 (ΙΙ^ηβο νΙάβϋβηΙϋΓ, ςυ36 8εευΓ3ΐΙυδ, φΐ8ΐη Ιη βΑΗΙοηβ Α11)6Γΐίη8 Γ3ε1υπι βδΐ, 3(1 δίη^υΐοδ ΗοπιεΓΐ νβΓδαδ ΓβΓεΓΓεηΙϋΓ. 8θΓΐ1)6ΐ)8Πΐ Ι6η86 031. Μ3Γ(. 3. ΜΟ££(ΧΧΙΙΙΙ.

II.

ΑΙΐ6Γΐ ΙιαΙο βύϋΙοηΙ ιιΙ> ΗβΓίηβηηο ΟαΙΠΙο ρ8Γ&ΐ86 8(ϋ6οΙιηυ8 ΙηΑΙουΙυιη |^09- 88ηιιη ρορϋΐ8Γΐυιη 6(ΙΗΙοη6 ιη8ΐθΓβ ΓβρβΙϋαιη, υΐ ηοη ιηο<Ιο ρΜΙο1οι;οηιιιι οοιηιηοβίβ εοηβυΙβΓβιηαδ , ηυΗ)υ8 Γβΐ Γ8ΐηΠΐ8Γΐ8 &η?υ8ΐΙΐ8 8ΑΙΙυιη 8(1 οορΙθ8ΐθΓβ8 ΙηΑΙθ68 ηο8ΐΓθ8 (ΐυ8Γΐο 6(1ΗΙοηΐ8 8ηιρΠοιΐ8 νοίυιηΐηβ Ιιιε1ΐ08ΐ08 ΙοΙβΓοΙυβΙ οοηι- ρβΠυιη Ι)8ΐ)6ΐηυ8, 86(1 6ΐΙ&ιη βοΓϋΐη 88ΐΐ8ί806Γ6ΐηυ8 (Ι68Ι(16ΓΗ8, (ΐυΙ ΙΙηςυβΓυιη Ιη(Ιο- ί€Γπΐ8η!(^Γυιη 8ΐϋ(11ο 0(χ;υρ8ΐΙ (ΙΙβΙβεΙοΓϋπι βΙΙβηι βΓ8β(^Γυιη υΙ)6Γ(8ΐ6ηι 8ΐη6 ηοηβ (1ΐ8ρ6η(ϋο οοκηο8€€Γ6, (ΐυβιη ΙβΓ^βιη ^Ιο888Γϋΐη 6ΐΙ)ο1ο&Γυιη ιηβίβιΐβιη ΙηΙβηϋοΓβ ουΓΑ 6 8ρ1δ8ίθΓ6 ^Ιθ88θίΓ&ρΙ)1 ρβπυ €οη(ΐυΐΓ6Γ6 ουρίυηΐ. Ηϋ^οηΐ8 νίβύϋτΐ βιτοΓββ Γ648Γ^6Γ6 πυπο ποπ ΥΗΟ&Ι. Α(1 οοιηιη6ηΐ8Ηοη6πι ,,(Ι6 Η68γ6ΐιΠ 8(1 ΕυΙοΕίυοι 6ρΐ8ΐοΙ&^^ 8 νίΓΟ 8ΐι1)ΙΙΙΐ88ΐιηο (]Ιο8ΰΐ88ΐ(ηοηα€ οοπδΟΓίρΙβπι Γ68ροη(ϋ Α. ΡΙβοΙ^βΙ- 86η11 80081. ρΙιΙΙοΙ. ρ86(ΐ8^ο^• 1865 ί&8€. VI ρ. 749—764. Οβ (^ηβαΓΑ ^Ιαβ ηαη(κ;. 6Γυ(Ι. 6οΙΙΙα£Γ. 1867 ρ. 401 446 Ιη86Γ(8 ()6 „ηυ868ΐ1οοΙΙ>ιΐ8 ΠοβγοΜβ- ηΐβ^' ηαρ6ΓΓΐπΐ6 Αβοηυιη Ιη ρΜΙοΙο^Ι 8υρρΐ6Πΐ. Υοΐ. III Γ88ε. V ρ. 451 623 νυΐ- ^8118 ορροΓίυοΙοΓβ ΐ6πιροΓ6 ΑΙο8ΐη 6^111006 ΑΓΐ8ΐ8Γο1)1 Αρ1οηΐ8 ΗβΗοιΙοΗςιιβ

081)801 ΐ6η86 χ 86x111. Μοαεαυίγιι.

Η^ ΤΧΙΟΣ

γραμματικός ααεβαναρετς

ΕΤΑΟΓΙΩΙ

ΤΩΙ ΕΤΑΙΡΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

« ηάηωρ ΙμοΙ προΰφίϋΰτατβ Ενλόγ$Β• άίΧ οί μ^ν %άς Όμηρίχάς μόνας, ως

^^ηιώη χαΐ Άπο3ίλων$ος δ τον *Αρχ$βίον' οί δί %άς »ωμ$ηάς Ιδίι^ ηαί %άς τρα-

γ»ας, οίς Θέ(»ρ χαΐ Αίδνμος χαϊ Η$ρο$ %θίουτο$, όμοΰ δ^ ηάύας τούτων ονδί εΙς•

^<θ)ηνιανος δί τίς μετά τούτοις γεγονάς^ άνηρ ύηουδαίος χαΐ α>$λύχαλος, τα τ8

"η^Μΐ^μίνα β$βλία χαϊ ηάύας τάς ϋποράδην ηαρά ηά(ϊ$ χεψενας ϋξας ύννα-

Υ^99, ομοΌ ηάΰας χα3^ ίχΜτον &τθί%8Ϊον ανττέϋ•8ίχ§' λέγω δη τάς τ8 Όμηρ$χάς,

χ^ίΐίΛμαιάς. χαΐ τραγίχάς, τάς ^ ηαρά τοϊς λνρίχοϊς χαΐ ηαρά τοΤς όψορα^

χ^φας• ον μην αλλά χαΐ (τάς) ηαρά τοΧς ΙατροΧς τάς τ% ηαρά τοίς κίτορ^ο-

Υ^όφοις. ίίυλλήβδην δί όμοΰ ούδεμίαν λέξ$ν [ω(ίτ€] ηαρέλ^ηε. οντί των ηαλαίων,

^9 τύν ίη έχβίνον γίγενημίνων. ηροέ&ιιχε δί χατ αρχήν Βχάϋτης λέξεως τρ$ων

η τιάρων (ίτοίχίΐων τάξ^ν^ ίν' ούτως ενμαρΒ&τέραν ίχο$ την ΒυρΒΰ^ν ης ίη$ζητΒΐ

^<^$Μ»ς ο τοΧς βίβλ£ο$ς Ιντυγχάν8$ν ηροα^ρούμενος. χα^ ηρός τοντοίς, οϋας οίος τε

ΡΧΛ(ΐοίμίας ενρεϊν, ουδί ταύτας ηαραλίηών ίη^ραψε τά βίβλία Περίεργοηένήτας

^^ ΧΟν^^ί*^^^^ δΜχνοίί^' ηγεΉο γάρ, οϊμα$, μη μόνο$ς ηλονύίο$ς, αλλά χαΐ

* *^ χϊνηίίΛ των άν^ρώηων χρηύίμενθε$ν τε χαΐ άντΙ δίδαΰχάλων άρχέοε^ν αντά,

^^^ίνον ηερφεργαϋάμενο^ ηανταχ69εν άνευρεΧν ταΰτα δυνη&εϊεν χαΐ ίγχρατεϊς

ορίύβ γ$νέθ%^αί, *Εηα$νώ μίν ϊγωγε τον άνδρα χαΐ της φ^λοχαλίας χαΐ της

^(^ς, δτ$ χρηίίίμωτάτην ηραγματείαν χαΐ τοϊς απουδαίοίς των Φιλολόγων

^^φύίμωτάτην χορηγίαν ηρός άπασαν ηΰαδείαν ηροείλετο ηαρέχείν. έβονλόμην

^^ αντόν μήτε τάς ηλείους των ηαρο$μ*ων ίρ$λως χαί ανεν των υπο&έύεων τεϋ'εί-

*^αί, μήτε τάς ίζητημένας των λέξεων ονχ ίχονύας τά τε των χεχρημένων όνο-

Ι^α χαί τάς των βίβλίων ίηίγραφάς Ιν&α φέρονται, τάς τε ηολνΰημονς αντων

^α^δραμεΧν χαΐ άϋαφεΧς ηαραλίηείν, δέον [δί] χαΐ ίν ταύτα^ς έχάύτης διαφόρου

Οίονοίας την ηαράΰταϋίν άηο της των χρηύαμένων μνήμης παραϋχεΧν. άτίνα

(ίνμηαντα χαΐ (της) ηαρ ήμων ίηίμελείας δεη&έντα χαχά δνναμ$ν τετνχηχε ηάΰης,

Μοτέρω χεσμένης της των ψίλεηηιμητων μέμψεως. Ου γαρ όχνήαω μετά ηα^^η-

(ίίας είπεϊν, δτ$ των *Αρ^ταρ%ον χαΐ Αηηίωνος χα$ ^Ηλιοδώρου λέξεων ενηορήσας,

χαί τά βίβλία ηρο{ΰ)&είς ^^ογενίανον ^ δ ηρώτον χαΐ μέγίΰτον νηάρχεί ηλεονέ-

χτήμα δαύτος χατά τον γραμματίχόν 'Ήρωδίανον) αυτός {δίί^ χείρί γράφων Ιγώ

€0Β. ηαρέλυίεν^ ΙηΙγράψας \τας ταύτι^ χρηοάμινος

νπι

μετά ηά(ίης όρ^ότητος χαΐ άχρίβεΰτάτης γραφής ^ Ιίξ*ν μίν οϋεμίαν ηαρίΧ»ποψ ηΒψίνην Ιν (χντοΤς, άλΙά χαΐ πλείύτας ονχ εύρων ηροϋτέ^Βίχα. ίχείνην δ^ γράφαν άξίώαας, ης εδρ^ύκον χαΐ την ό$ανο^αν τέίος ηερ^ίχονααν ηαΐ την γράΰί^ μετά τοΰ δαχίμον ΰαφή^ ταίς ηαροψία^ς άποδίδωχα τάς νπο&έίίε^* χαΐ των ηλείον(ίΗ ύημ)ων ίίξεων χαΐ ύίκχνίως είρημέναεν ου μόνον αντων των χρηααμένε&ν ονόματα χρο<ίγέγραφα, άλλα χαΐ τάς ίη^γραφάς, πάντων μίν άηό των άνι$γράφων προύτίδ-είς^ ονδαμον δί ηονείν παρα$τη<ίάμενος , ως αν μη χαΐ αυτός μέμφ$ν όφλήύαίμ$ δίχαίως τίνα, χαΐ οίς ίγχαλώ ^$ογεν$ανφ πετττΜχώς φανείην. ΚαΙ ηληράαας την πραγματείαν , δύον εΙς άν&χωηίνην ίλήλυ&ε χρίϋιν τέλος γεγε^ νημένην, εΐ μη ηού τ$ς η (ίαφης ουύα Ιέξ^ς, § ουχ άναγχαία ηίχραλέλε$πτα$, άηέύτείλα προς την οήν ά^αμψίλεχτον ψΛίαν^ ηεηεαίμίνος μίν εΙνα$ το χτήμα μετά δί την ΰήν χαϊ μειζόνων άξίαν ύπαρχουααν. ενχομα$ δί τφ θεώ ύωζόμέ^ον ΰε χαί νγ$αίνοντ» %ρι^($ακί9αί τοΧς βίβλίο$ς.

Ι/ίεΧ είδέναί τον λέξνν τινά ζητουντα ίν τφ λεξίχφ τούτω, δτ$, εί (ίνν&ετός Ι&τιν ή λίξις ήν ζητεϊ, τεολλάχις δΜ^ρων αύτην είς τάς ίξ ων (ίύγχεηα$ ευρίύχεε αυτής την ερμηνείαν ϊν τφ άρχτ$χφ αυτής γράμματα Μς των μερών αυτής, οίον* άν&ρωποείχελος μίν, ως χεϊται .έν ύυνΐ^έΰε^, ουχ ίχε*, έάν δ^ δΜ/χς τήν λέξιν χαί ζητήό^ς ίν τφ ει\χω\^ εδρύίς αν μϊχελος' δμοίος/ ως εϊνα^ Ιτ^ν ηασαν λέξιν άν^ρώηω δμο$ος. χαί έηΐ ηολλων λέξεων τοΰτο ποίών ηολλαχες. ως εϊρηταί, εύρίύχεις το ζητούμενον.]

^' χό ά περισπάσουν δηλοΖ €ΐ9ε, ώς παρά ΚαΧίαμόχφ (Γγ. €€€ΧΧΙΙΙ) * απάντα σ νν- άγαρας. χαϊ τό ύ άρ9•ρον^ ας παρ* 'Ομή- ρψ 351) * ά δείλοί, χαϊ ^ίλούμενον στέρηβίν, ώς δχαν λέγομεν {άσ^εν^ς τό) ανα^δρον, χαϊ τό μέγα^ ώςτό άχαν πέ- λαγος, χαϊ τό πολν^ ώς (τό ') έν άξύλφ νλρ (^1 155). χαϊ τό όμον^ ώς τό αδελφός, όμϋύφον γάρ σημαΐνομεν. δελφνς δέ έντιν ι) ιιήτρα, χαϊ τό χαχόν^ ώς τό άμή^ χβη, άηϊ τον χαχομήχανε• δασννόμενον ^ νψιώίει, άτινα χαϊ δσα. χαϊ άρθρα ύπο- χοχταά ουδετέρου γένους πληΟυντιχοΰ ^^μον πτώσεως ευθείας α Λ (ΑΓ(|ιί1φ€ΐι. (τ, 134) * έπϊ τον μεγάλου, εστί ^ ΜΪ σχετλίαστιχόν επιφώνημα^ δασυνθίν ^ (ΡΙιΙ. €0111. ίΓ. II ρ. 618) γέλωτα δηλοΙ

^άατον' το άβλαβες 5) χαϊ ευχερές, ή

β»ί« ίτης. απλήρωτο ν] <|«?αχτοι (δίοϋΐί)• αβλαβείς "*?'^ί (λ575) ά^ραυστον, Ισχνρόν, πάνυ. ι ^α^ύνη• ύεΐα χόπρος ^ « * ^ ί {άαδέρ 8ΐ. νθ88ϋ) αηδές [10]

/■'] Δάχωνες, όντως

, '^9ΐΰΐοφάνης έν γλώσσαις [12 15

'^^τορ' ά&ραυστον, ύγίές [Π]

'^^έξ* ού τελεσ&ησόμενον

^"^^^ίχρησίίΐμός- [20]

^ »«ο• είδος ένωτίου παρά Άλχμάνι (Γγ. 118) ^Αριστοφάνης (ρ.231Ν€ΐΐ.)

άάπτους (/1 567)* απροσπέλαστους , ών ού

δύναται τις άχρασ^αι, ή απτόητους [28] ά άσ αι* πολλαχώς χαϊ άγαν βλά'φαι άασάμην (1116) * ίβλάβην, (άτι^) περιέπεσον

[26] άάσ9ης' έβλάβης 301 ?) άασίφρονι 302) * βλαχρίφρονι, φρενο-

βλαβεΐ, άάσαι γάρ τό βλά^αι [29. 80]

άάσχεί' βλάπτει^ φθείρει [32. 38]

10 άασχετόν 892) * άχατάσχετον, «ίννπο-

μόνητον α τ α ι 91) άγαν βλάπτει άατ[αλ]ε' απλήρωτε 430) Ί" άατοΐ' βλάπτονσιν [88]

άατος• άχόρεστος (Η68ίο^.Τ1ι«ο§;. 714 «Ι ΑΐΙιβ-

ηίΦηβββ), άχόρταστος [40]

άβ' ό Γορπιαΐος μήν

άβα- τροχός, ή βοή [43. 44]

άβαγνα' ^όδα Μακεδόνες 20 •|• άβάγητρον λεπτόν [47]

άβάΟματα' στρέμματα {Κύπριοι) [49]

"Αβαι Τ. 899)• περϊ τήνΦωχΙδα τόπος• ου

μαντεΐον Απόλλωνος *ΑβαΙου, Σοφοχλής άβαχήμων άλαλος, ασύνετος άβάχην (δβρρίι. Γγ. 72)* αφελή, άσύνετον,

ήσύχιον, άπειρον, αδύνατον, άχαχον άβάχης' άβαξ, άφωνος, σιωπηρός, χαϊ όνομα

άρχιτεχτονιχόν, δ^ Σχύθαι λέγουσιν άνδρα

χαλειν 30 άβάχησαν(δ 249) ήγνόησαν Ί* άβαχι, άγελαίσωνες

€00. τό α άρθρον δασυνόμενωςί 2 συντε^ίν 5 άατον 19 άαμής, χρή-

^ος 21 άαν&α ή ^Αριστοφάνει 22 άάππους 25 λ έπέσ 28 άασή φρονι, βλα- ^φρονι αίαί 34 άάχετον, άχατάχετον 39. άατος' χαλεπός δυσχερής ά, 50 Αϊ β α ί ψωτιδάτϋυιον ό σαβαίου.

^^άαθής' ήμαρτες, έβλάβης 14 άά&ιχτον' άφ^αρτον, άβλαβες 15 ά α* σύστημα

εν

νόατος 17 άάλιον 380 6* άλιον) άτεχτον 20 ά αν αίμα• πολλαχή χάρις άας (Θ470)• ε/ί αύοιον Βοιωτοί, οί όέ τό εΙς τρίτην (νίθ. άες) 26 α α σα το 537)• έβλάβηΐν] ψ άάσα'ψο (ασατο) 95)• έβλαιρας, 80 άασίφορος' βλάβην φέρων 32 άαστον ίΐναμάρτητον, άβλαβες 88 άαστονα• άνεύφραντον 38 άατον επιβλαβές (5^271)*

ή άνευ άτης ή άπλήρωτον 40 άάτυλον (1. άσυλον) άβλαβες 48 άβαχήμων άλαλος 44 άβαχήσαι• άγνοήσαι αμάραντων (άμαρτεΐν) 47 άβά^ * οιάσχαλος [Κύπριοι] Α^'Άβα ν- τε;* ΕύβοεΧς χαΧ χολοσοί, νεχροί («ά άλίβαντεςί)

1

άβάχτητοψ άβλεμές

άβάχτητορ' άνυιίφ^ονσν (άβάχχητον

ΑάχωνΒςΙ) άβαχχον χαϊ ή^άβυχτον τό μή μαχα-

ριστόν (άβάϋχτονί) άβάχχβυτον λινονν ύφασμα κεριχίΐρίδιον *Αβάχ[ω]α[γχ]ίΡον' Σικελών μοΐρά τις

οντω χαλονμένη ά βάλΒ(€Μίη.ΟΟΟ€ί.\)' δφελον, εΧ»ε [61] αβάλη' άχρεϊορ Λάχωνες^ οί όέ νω^ρόν άβαλις• μοχ^ρά έλαια άβάντα(σ)σιν (ΗβΓβεΙβΦηβΜ) ' άναβάσιρ

[65]

Άβαντες 542)* οΐ Εύβοεΐς, χαϊ χολοσ-

9θΙ^ νεχροί {άλίβαντες Ι) αβαξ' ασύνετος (τ. 85.115.135) άβαητος' άστόμωτος άβάπτιστον τρυηάνου είδος Ιατριχοΰ

[70. 71] Άβαρβαρέη (Ζ22) * όνομα νύμφης, ηολλά

όέ είδη νυμφών άβαρής' -^ ασύνετος αβαρις' υ ήχειρώτης χαΐ μή ίχων βάριν άβαριστάν γνναιχιξομένην, χα9αιρομένην

χαταμηνίοις. Κύπριοι άβαρχνα' χόμα τέ Μαχεδόνες αβαρχνα' λιμός *Αβαρνεύς' Φωχ{α)έον φυλή Ί- άβάρνου (άβαίνου ^^^^. Όέ,) * στένε^ οίμω- ^ ίε, βόα

*Αβ αρνος* ηόλις φωχ(α)εων άβαρταί' ητηναί Κύπριοι [82. 88]

άβαρύ' όρίγανον {τό έν) Μαχεδονίψ, Λβάς' εύήΒης, χαϊ Ιερά (Ιδία λΙϊίίίηίΛ.) νόσος

»η^ ΤαραντΙνοις άβάσαΐ' άριατησαι^ χαΧ άρ9ηναι άβ ασάνιστ ος* Ί* άτρωτος, μη χολαζόμε-

νος^ άγύμναστος αβασάνιστα" ανεξέταστα άβασανίστως (Τΐιιιε^τ^. Ι 20, 1) * δνσβασα-

νίστως αβάσχαντα' χωρϊς βλάβης [91]

άβατον άβι(β)αστον [98]

€00. &9 άβάχω άγχινοι 60 άβάλε

10

άβδέλυχτα (Α6βε1ΐ7ΐ. (γ. 133) ' αμίαντα [9&]

άβδηλα* άβατα

1* άβδης' μάστιξ παρ*Ίχχώναχτι (ίΓ.98) [Ν]

άβδηρίτης' βορέας Ι^^Ι

άβέβηλον' χαΒαρόν

+ άβεις' Ιχεις [ΙΟΙ]

άβελίην "ήλιαχόν Παμφύλιοι

άβέλιον' ηλιον Κρήτες

άβελτερία' αφροσύνη, άνοια [7]

άβέλτερος (Α1«χί^. (γ. Ι ρ. 495) * ανόητος^

μωρός, ό τό βέλτιον μι) γιγνώσχων, ήλΙΒιος άβέρβηλον πολύ, έηαχ&ές, μέγα, βαφα^

άχάριστον, μάταιον άβηδόνα' άηδόνα [11]

άβήρ' οΐχημα στοάς Ιχον, ταμεΐον Αάχωνες Ι- άβήρεί' άδει (ά»ύρει^) Ί* άβηρονσΐ' διδοΰσιν άβής' αναίσχυντος, ανόσιος, ασύνετος, ανόη- τος [1$] ή^ άβΙ• νχό Σχύ^αις εϊρηται 20 άβια' ού βιώσιμα ^ βΙα» ούχ ίχοντα [19] Ί* άβιδα' άνδρεΐον 1- άβιε- ϊβαλλον Σχύ^αι [£Β]

Άβίλλιον οίνον

άβίλταχα' μνήμονα Πέρσαι

Άβίλυχί' στήλη έν Αιβύη

Άβιοι (ΑΓΘ)• μή Ιχοντες τόξα^ άπόλεμοι,

ού βίαιοι, ούχ άδιχοι, χαϊ όνομα 19νονς

άβιόλη' σπέρμα έμφερίς

άβιος' πλούσιος ' ώς Αντιφών έν άληΒεί^ 30 άβίυχτον έφ" ού ούχ έγένετο βοή άηολ-

λυαένου άβίωτΌν (ΑΓ.ΡΙυ1.969)' χαχόν, έηδή^ όδν-

νηρόν άβλαβύνιον σειρά πλεχομένη παρ* ΑΙγυ-

ητίοις έχ βύβλων {πρός') χά^ρσιν ονσα Ί* άβ λαδέως' ήδέως άβλαξ' λαμπρώς (βίε) Κύ:τριοι άβλαροΐ' ξύλα [3&]

άβλαυτος' άνυ:ιόδητος 40 άβλεμές (Νίοβηά. Α16Χ.82)• ασθενές, άβλ^-^

πές, φανλον

64 άνάβασιν 67 άβατος (άβαξος €γτ. Ότ.)

68 άστομώτατος 74 βάριν

μ 89 άβ ασάχτως' δνσβαστάχτως 97 υιπόναχτι 98 έρ

^. V

ίΐ στοάς 1& άβιλύχη-στήλη άλη ^ άβίηχτον ΖΟ άειδή ΖΙ βψ,ων 36

άβλαντος' ανυπόδητος άβλέματοι• άμ

ΗΕδ. 61 άβαλαία' συγγραφή, ομολογία 65 * 'Αβαντα' πόλις πλησίον Παρνασον^ ^ν^α Ιερόν Απόλλαίνος 70 άβαγλεΐταΐ' ταράσσεται^ χροτεΖ 71 άβαρβ αλαΐαΐ' νύμφαι 82 άβαρτος' άπληστος, οΐ όέ αμαργος (ν. μάργος €ΐ αΰγαρος) 83 άβαρτία* απληστία 91 άβαστυν άχίνητον, άπρόσιτον, άβαστον άβ ατον (ύΧΧ)' άδιόδευτον, άπέραντον 95 άβδελον ταπεινόν $^ * 'Αβδιοϋ' ερμηνεύεται δούλος, έξομολόγητος 100 * α /9 λ- λον ταπεινόν 103 άβέλλεΐ' στ(ρ)έφει 7 * άβελ (1158ηια€ΐ.ΧΧΐ8)• πέν»ος 11 άβέσ- σει* έπιχο^εϊ^ ΒορυβεΙ 16 άβήσση• επινοεί 19 {άβιοι•) ού βίαιοι^ ούχ άδιχοι^ χαΐ όνομα 19νονς 22 άβιν έλάτην^ οΐ όέ πεύχην 85 άβλας* ασύνετος^ άγνώμων

αβρότητα άγάηλυτα

8

αβρότητα (Χβη.Ο^Γ. VIII 8, 15)* τρυφερό-

τητι^ άπαλότητι, "ί* άβροχίνη' αμαρτωλή άβροτον (ΑηεΙι. Ργοπι. 2) * άηάν^ρωπον άβρότονον πόα τ^ς (βίε) άβρον τες' όφρνς Μακεδόνες (άβροτες €γτ.

Ότ.) άβρννα (Ρ&ΗΙιβηίαβ Α1)ι. II ρ. 61 Ε) * σνχά-

μίνα άβρύνεταΐ' κοσμείται (βίο) 10

άβρννόμενοί' σεμνννόμενοι^ λαμηρννόμε-

νοι (βίε) άβρυτοί (βρνττοΐί άβρνττοί)* έχίνων Βίΐ"

λαασίων είδος Ρ^^Ι

άβρωμα• στολής γυναικείας είδος - αβρά ς* άν^ρως

άβρωτος (8ορ1ι.ίΓ.879Ι)• ι!ί)?>ιθί (ξηρός 1)

[88—25] άβυδοκόμας (ΑηβΙορΙι. ίη 0ΧΙΙ1) ' 6 έηϊ τφ

συκοφαντεΐν κομών Άβύδεις (1. Άβύλη) στήλη Ηρακλέους Άβυδηνόν έπιφόρημα' άηό τον ύπ^

αυτών συκοφαντεΐσ&αί τους ξένους άβυδόν (άβυ&ον) ' βα&ύ άβύρβηλον Λολύ^ μάταιον. οΐ όέ δασύ

καϊ αυρφετώδες, ή άναΙσχυντο{ν), έΛαχ&ές άβυρτακοηοιοϋ (€οιη.το1.ΐνρ.539)* του

τρίμματα καϊ έμβάμματα κατασκευάζοντος

"Αβυσσος* έν "Αργεί λίμνη ούτω κάλου- 30

μένη ΆβυσταΙοΐ' Αιβύων ξ&νος άβω' ηρωί Αάκωνες *Αβώβας• ό^Αδωνις ύπό ΠεργαΙων άβωρ* βοη, ώς (ήωςί) Αάκωνες άβώς* αφ^ογγος [39]

άγάγας (Α«ο1.)' άντϊ του άγαγών

20

άγ αγον άντϊ τοϋ άγαγε {όδήγησορ^

φέρε) άγαγύρτην άγύρτην άγάζει (ΑμοΙι. δαρρί. 1002 ?)• αγανακτείς

βαρέως φέρει [44]

άγάξεται* σέβεται Ί* άγαζόμε^α' ηλεονάζομεν άγαξόμενοΐ' λιπαροϋντες άγα&ή τύχη* ή Νέμεσις καϊ ή θέμις άγ α&1δες• σησαμίδες άγα^ιξομένη* (συνεχώς) άγαΜ λέγουσα άγαθίς' δέσμη, (καϊ εΙδός τι) {^άμ(μ)ατ^ι^

στήμονος

άγ α& ο δ αι μον ισ τ αΙ(Εΐλά€ΐιη.Είϊί»111 β) •οΙ όλιγοποτοΰντες

άγα&οεργοί'οΐέκτών Ιηπέων έξιόν* τες πέντε έκαστου ίτους, ως Ήρό^ δοτός 67) Ιστορεί, οΰτω παρά Σπαρτιά^ ταΐί [54]

άγ άκοσμο ν τήλινον

άγα&οϋ δαίμονος πόμα* (Αγ. Υββρ. 623) τό μετά τό δείπνον άκρ[ο]ατον πινόμενον παρά ΙΑ^ναίοις, καϊ τήν βί ήμέραν όντως έκάλουν

Άγά»ουσα(€Λ\Μϊη.{τ.€€€Χ€η)' ή Τήλος έκαλεΐτο πρότερον

*Αγα&ών{ε)ιον αϋλησιν τήν μαλακην, Άγά&ων γάρ υ τραγικός ίπϊ μαλακί^ ΟΜ- βάλλετο [Μ]

άγαΐ' ήιόνες, [σ]τρώματα, τραύματα

άγαιόμενον (ν16?)

άγαΐον έπίφξ^ονον^ &αυμάσΐ09^ φ&ον€ρόν

άγαΐς (αγαις)' ξηλώσεσιν ΑΙσχύλος θρ^σ- σαις (Γγ. 80) [64]

άγακλεεΐς' άγαν ένδοξοι

άγάκλυτα (;^388)* άγαν ζνδοξα ή άγαν διαβεβοημένα (βίο) [41. ββ]

€0Β. 28 επιφώνημα 30 πολυμα 34 ^Αβισταΐοι 36 *Αβωβάς Περσαίων 51 δεσμεΐ 58 Σπαρτιάταις , . γαλαα Εκάτη ς ' ^χή' αγαθόν άνδρείον συγγένεια, άγάμενοΐ' 9•αυμασαντες 55 αγα&όν δ ν τήν λίνον 5< Αήλος 61. 62 άγ, έπΙφΒονον ^., φ&, άγαΐον έπίφ&ονον άγαΖς•

ΗΕ8. 219 άβρνστος ή άβροστος ή ό βιβρωσκόμενος άβρωμούντα^

σχοι(Να)' [οΐ] σύν βρόμφ πολλφ, οίον μετά κραυγής ^μιας. ίνα η άντϊ τοϋ όμόβοομοι^ δπερ οηλοΐ τους ομοφώνως κεκραγότας, ώς έπϊ του άκοιτις η όαοκοιτις. ή πολύβρομοι^ ο Ιστι ηολυτό!ΐραχοι, βρόιιος γάρ έστι ποια κραυγή κατά αίμησιν, καί αυίαχοι μετά Ιατής μεγάλης, ώς αχανές λέγεται το μεγάλως κετηνός, τοϋ ϋ πλεονάζοντος 24 "Αβυδος (Β9Ζό)' πόλις Τρωί" χών Ελλησπόντου 25 *Αβυοο^εν (^600)* άπό *Αβνδον. όνομα πόλεως ΚαρΙας 82 (άβνσ^ αος)* πέοας ούκ ίσχεν ύδατα άπειρα ακατάληπτα, ίστι δ^ καϊ 99 άβωτος (άβϋοτος)* αηδής 44 άγάξεσ^αι (άΐατάσ^αι)• βλάπτεσ^αι 47 ίηββΓ. κάμνοντες λνπούμενοι 9^ άγα-

αΐ έ 9όν 181)* άνδρείον, νενναΐον 59 άγελαΐος* Ιδιώτης, άμα9ής 64 άγάκλειτοι 463 ?)• άγαν Μοξοι (βίο) 61 άγάχλειος (17 738)* άγαν ειίκλεονς^ δ έστιν μεγάλως ένδό^ΰυ (βίο) 68 άγαλάκτης' όνομα

^ -.

■^

άγαλβάς άγα(ίόη€ρηα$

10

-)- Λγαλβάς* άχρατής^ οΐ όέ γ€λ$ς ΛγΛλαχτοσνρη• ϋνγγένηα [71. 72]

Ί" έγάλαατοζ• άχόλαστος [74]

ά,γαλήτορα (άγλαομήτορα) * παιδα Τυρρηνοί ά,^άλλετα^• (ΗίρροοΓ. III ρ. 179 Κ) τέρκίται

Τ^^^ [77]

άγαΧΧ^άξεί' λοώορ€Ϊται{ΤαραντΙνοί)\1%'\ άγαλΧίς (Μο&ηΔ. ίη 74, 31) ύάχ^ν^ος

ΒρυαΧΧίς {%\ζ) ή άναγαλλίς [81. 82] άγ Λλμα (^144)* χάν έφ' φ τις άγάλλεται^ 10

^9Ζ ώς ή ^ΌΡή^εια τό ξόανον [84]

άγΛλμΛΪος- {Ιί^ς αΙματίτης €^πγΠ1.39) αγάλματα πάτρια* τά των Ευμενίδων άγαΧματίτης' λι^οχόλλα άγαλμα ς* λοώορία [89]

1* άγάλλιος(%)' λοίδορος [91 98]

άγαμεμνόνκΐ' &ρΙδαξ *Αγαμ€μνόν{€)ια φρέατα* Ιστοροϋσι τόν

^Αγαμέμνονα ηερϊ τήν Αυλίδα χαί πολλά-

10.5 της Ελλάδος φρέατα όρνξαι. Κλείδη- 20

ρος δ^ έν τΐβ ιβ' της Άτ&ίδος

Ιγαμέμνονα' τόν αΐΒέρα Μητρόδωρος

' Ααψ άλληγοριχως

^^^μητ ο ς {^ορϊίοοί. ίΓ.881) * άγαμος ή^άβυξ

^7αμΙου ζημία παρά Σπαρτιάταίς

*^ΪΛμΙμε)ία[ς]' Ιν^α αΐ παρθένοι έξετί- 9^ηο τφ χήτει τινές^ οΐ όέ πολίχνην

«;β»• χάνν^ πολν^ μεγάλως^ λίαν

άγαν α ' σαγηνη[ν] Κύπρωι

^7ΛναχτεΖν• στένειν παρά Πλάτωνι (ΡΙβΙ. 30 ΡΗιβί. ρ. 117 Π)

^^ϊένεταί' πραγματεύεται^ Χρή'^^^ [^^09]

Ί* άγάνιδα• άτρίμας

άγάνη μαΐ' άσχάλ(λ)ω, αγαναχτώ

άγαν ν α* άμαξα {ίερά), χαϊ έν ούρανφ

άρκτος [13—16]

άγάννιφον 420)• λίαν χιονιξόμενον

[18. 19] άγαν ο ν τό χατεαγός άπό άλλου άγανοφροσύνη 203) άγα^ότης^ πραό-

της^ φιλοφροαννη [22]

άγανόφρων 467)• άγαμος, άγα^ά φρο-

νων^ χαϊ προσηνής ταΐς φρεσίν [Η]

άγανώπιδος' πραείας, ενοφ&άλμον, πραέα^

χαλώς βλεπούαης άγάνωρ• ..,, (άγαπήνωρ θ 114)• άγαπητιχυς τήν άν^

δρείαν, η ύπό της ανδρείας άγαπώμενος,

^σην όέ χαϊ όνομα χύριον του Άγχαίου

παιδός 609). τινίς δέ φιλοξέ (βίο) [28] άγαπησμός• άγάπησις άγαπτερέως (Ηββίοά. Γγ.) ασμένως^ προ*

&ύμως, ταχέως άγαριχόν βοτάνη τις οΰτω \χαλουμένη

παρά τοις Ιατροΐς άγαρρίς* ά^ροισις. ή πλήθος Ί* άγωγης

[33—35] (άγάρροος Β 845) * άγαν ^οώδης [37—41] Ί" άγα^ό ς• σιωπςί, Εύπρίοι άγασίς' ο φθόνος, σφαίρα (Ειοοη.) άγάσματα (βορΗ. Γγ. 882) σεβάσματα

+ άγάσοις* μεβ^ ήδονης

άγασόπερπαΐ' οΐ τους τελώνας μηννον-

τες τά τέλη

€00. 69 γελάς, άγάλλεται* τέρπεται γαυριά . άγαλαχτοσύνη 75 ΤυρηνοΙ,

γ^λλητόν έφ\ 87 λί^ου χόλλα 99 θι6ρα{ατο η &ίδραξ 300 καϊ δήμος Ζ άγάμετος 4α;αμ/α; 5 πάνυ μνώδης πολύ β άγανα 17 χωριζόμενος 20 άγαν 6 ν άλλου• *?'•*ΟΛΐδθί•^ βλεπούσης. άγανοφροσύνη & παρειάς πραείας 19 άγαπισμός •*• 36 ίχοντα άγαν ^οωδης 43 άγασσίς . . . σφαί^

ΗΕ8. 71 {β.)γαλμα*Εχάτης* τήν χννα διά τό έχφέρεσθαι τη Εκάτη κύνας ή

Λωτι χαϊ αυτήν £νιοι τωνοκέφαλαν πλάττουσιν 72 άγάλαλα• περιχειρίδιον 74 άγά-

λβχτοί* ύομόΒηλος ^ 77 άγαλλητόν έφ' φ άν τις άγασ^είη 79 άναλλίαμα

(ΙΧΧ)• δόξασμα 81 άγαλμα* ξόανον, άφομοίωμα ειδώλων εΙκόνων ^ ανδριάντων 82

νβλακτβί* σύγγονοι. ηλικες^ ομογάλακτοι 84 άγαλματικός• ακουστής (άγάλματι

'^ος ακουστής ί) 919 αγαλότ ιμος• λαμπρώς τετιμημένος 91 άγαλλό μένος {Μίϋ)*

*?^(λ)ιων^ χαίρων 92 άγάλαξ' όμοτη&ος 93 άγαλλόμεναι 222)* σεμνυνόμεναι

^ ^γαλματοφορεΐσ^αι (ΡΗΠο Ιαά.)* καλλωπίξεσ^αι 95 άγαλμητόν ασθενές

^^γαλματοφόρος' ώς άγαλμα έν τη 'ψντη 97 άγάμενοι* Βαυμασαντες 98 άγααέ-

νοί(Ρ1ι^ ΡΗ&βά. ρ. 89 Α) Βαυμαστώς 9 άγαμος (^άγμός)* τόπος όρος κρημνώδες (βνώοης)

^^ άγανοΐς (^Βί^)• πραέσιν, προσηνέσιν 14 άγανοΐσιν(ο 53 1)πραεΐς (βίο) 15 άγα-

^οιςίόντες 774)• τοις δόρασι βάλλοντες (βίο) 16 άγανέησιν 774)• άκοντίοις

18 άγαν ευφροσύνη^ ποοσήνεια^ ποαότης 19 άγανέφρων λίαν φρόνιμος 22 άγα-

νάχτησις' μανία. &υμος. πόνος, αΧγος, λύπη 24 άγαγε' όδήγησον, φέ^ε 28 άγαπη»

τόν μονογενή, 401) κεχαρισμένον (Οβηββ. ΧΧΙΙ2) 33 άγάροητος* αχάριστος 34 άγαρ-

θάπτει τε• ίφ0ορεν 35 άγάρροον (3ί30)* σφοδρόν ρεύμα Ιχοντα 37 άγαρος

{άγγαρος)• σχβνοφόρος, φορτηγός 38 άγαροοί (άγναροι)' οΐ έχ διαγωγής τι πράττοντες

ί$ άγάσσαΐ' (\. άγάσασ&αι)* ψ^σνεΧν 49 άγασσαμε^α 224)* ^θαυμασβ^κβν, χατ€*

χλάγημεν 41 άγασσάμενοΐ' ^αυμάσαντες 29), φΒονήσαντ€ς (7 639)

11

αγάς αγε^ρομβν

12

*{■ άγάς' ή πτώσίς τοΰ αστραγάλου

άγάσσασ&αΐ' ^αυμάσαι [49 &9]

αγαστής* βάσχανος

άγάστορΒζ' αδελφοί δίδυμοι [62• 63]

άγα[σ]τά' ά άν τις άγάσαιτο^ οίον αρεστά, Αισχύλος ΦρυξΙ (Γγ. 262)

άγατάσ&αι' βλάητεσ^αι

άγάτημαι• βέβλαμμαί

άγαν ο ι* προσφιλείς

άγανοί' λαμΛροί^ φωτεινοί. Ινδοξοί, ίπι- φανεΐς, Ιστι δ\ χαΐ ί^ος Σχν&ξ,κόν *Αγανοϊ αΰτω τίολούμενον^ ώς δταν λέγχ^ 6 χοιη^ της' χαϊ *Αγαυών Ιπ^ημολγων Β)

+ άταύλιος' μην (αγνιος)

άγαν 6 ν ( ^ 634) * λαμηρόν, ^αυμαστόν

[71. «]

άγαν ρ ι ε* άχέρρωγε μεγάλως

άγανρός• αν&άδης^ χομψός. χαχός [76]

αγγαρεία* δουλεία

άγγαρεύεται (Μβηιηά. Γγ.ΙΥ ρ.201)' έγ- γνάται^ ύηό άγγαρεντων χατέχεται

άγγαρος' εργάτης, υπηρέτης, άχ&οφόρος, ή λέξις δέ Περσιχη, σημαίνει δέ χα Ι τους έχ διάδοχης βασιλικούς γραμματηφόρονς

άγγατος' τόείς άναδενδράδα ξύλον [81. 82)

αγγελιαφόρος (Ηβτοά. III 118)* ηρεσβεν-

άγγελίην 384)• άγγελον

άγγελίης 206) άγγελος, χαϊ αγγελία

[86 92] άγγελιχή' δρχησίς τις ηαροίνιος

^Αγγελής* δήμος της ΆττίΜης Πανδιονίδος φνλής [95]

Άγγελον (δορΙίΓο) Σνραχονσιοι τήν "Αρτ•- μιν λέγουσιν

άγγελ{ος) εσχον 'ήγελ(λ)ον

άγγέριο ς• άγγελος

άγγεράχομον σταφνλήν (ρτο άγγορα - χόμον σταφυληχόμον)

*Αγγίτας (ΗβΓοά. VII 113) * όνομα Λοταμοΰ. 10 χερϊ (τό) ΠαγγαΙον ομοίως χαϊ

Άρτεμις (βά Άναΐτιςΐ) άγγλι&ες (Νιο. ΤΗβΓ. 874) ^^ ύνήχεφαλή

σννέστηχε των σχορόδων άγγοηήνια' τά των μελιασών χηρία άγγ ο ρ α' ^άξ, σταφυλή άγγόρπης' φ τους ελέφαντας τνχτουσι

σιδήρφ άγγ ο ς* άγγεΧον. χαϊ ^ίζα βατάνης άγγονρος{Ύ. δοΐοη Γγ. 38) * είδος κλαχονί'τος

20 άγγριας' λνΛΐρ]ας (ν. 803. 788. 89) άγγρίζειν νφαιρεΐσΒαι, έρε&ίζειν Άγδιστις• ή αυτή τή μητρϊ των ^εων άγδυς' άγγος Ιχρητιχόν [411]

άγεα• τεμένη (άλσεα^) [II]

άγέεσσί' τεμένεσι [15]

άγειν χαϊ φέρειν (ΟβιηοβΙΙι. 304, 14)* το

ληστεύειν χαϊ άρπάξειν άγεινεΐν άγειν ίν νηΐ [18]

άγείνεον (ί? 784) * ήγον, τό έχϊ νέων ('βίο)

30 άγειν, χαϊ έν ναυσί, χνρίως [29. 21]

άγείρειν σννάγειν, σννα&ροίξειν άγείρομεν 142) ά&ροίσωμεν [24]

€0Β. 64 φρα 66 άγάτουαι (ηοη άγάτειμαι) 75 χομίροίχαχος Π άγαρρεία 78 άαγαορενεται 93 άγγελίη 94 άγγελ ,'ης 97 άγγελλέσχων' ήγγελον («η ρ 294 Ι>

4βί άγγλι&εύς 2 άγοπήνας 8 άγγοραράξ 4 άγγοπής (οΓ. όριτη) 7 άγγριάς λνπράς (λνπηράς €γτ.) 9 αύτΐβ 14 άγγέεσσι (άλσεσιί) 17 άγειν εν άγειν 19 άγεινεός

ΗΕδ. ^9 άγασ&είς• ^ανμασ^είς 59 άγάστονο ς (Οτ9^.'ίί9ΛΛΙγ,^€)' ηολνστέ- ναχτος, στεναγμού άξιος 51 άγάσατο(ηί)• έφ^όνησεν 52 άγάσαιτο (ΡηηοβΙΙι. 296,

ίτρωσε τφ δόρατι' 63 ά γ άσε ι {ζει βη διατάσσει ^)' άγαν τΰπτει 71 άγανότατον (ο 7^)* μέγιστον 12 άγανρίαΐσ^μα (ΐ6Γ6ΐη. XXXI 2) * £.ταρμα. οΧησις 1^ άγαρρενεΐ' ^ ύχομένει 81 άγγεα 471)• άγγεϊα (βίο) αγγελίας 92)• απαγγελίας, σημαίνει

σέβεσ^αι 92 αγγελία• άγγελμα^ άχοή 95 άγγείλω• άργείω (ΑΙγιαλήων* Αογείων)

ράντων 438)• οννα;^ροιζάντ9ν

13

άγβί%ης άγηνο^ία

14

Ί" άγείτης' ΰ^ριστ)|; (€ί. άγιστης^ άγοίτης)

ίίγελαέην 729) * άφετον, νψομίνην άγελαΐοι, Ιχ^ύες (Η«Γθά. II 93) πολλοί

μιχροϊ χαί όμοΰ. λί^οί' εντελείς άγελαίος' όχλήΐϊης. Ιδιώτης [10]

-{- άγελάααΐ' χομίσαι (άγλαΐσαΐ' χοσμη-

σαι) 1* άγελάσχον άτψον άγελαστί (Ρ1&(. ΕαΟι^ιΙ. 278 Ε) - άνευ τοΰ 10

γελάσαι Ύ αγέλαστης- έγχέλυς (Αγ. Ι^βίβΙ. 36 1) αγέλαστου άχαχίας αγέλαστος ηέτρα' έν τζ Άττιχ^^ έφ* "ής

έχα^σ9η ή άημήτηρ^ δτε τήν Κό^ν ίζήτει αγέλαστους- έφηβους Κρήτες [88. 39] ^ γελεΙη(ς) (Η^ίοά. Τ1ι. 318) * λαφυραγω-

γον^ ήγουμένη{ς) τοΰ πολέμου. Αθηνάς

τ& έαΐ^ετον ά γ έλη μ α (άγεληδά ?) χατά άγέλην [42-46] 20 αγέννητα- στοιχεία. παρά Έμπεδοχλεΐ (οιη. Η. 5ΐ6ίη.)

^γίννήτων (δορίι. Τγ&€1ι. 61)* δυσγενων

(«]

ά7€0* ^χου. άρχου [51]

ά Χ ^ ^ α α (αγέρδα ?) ' άκίος. όγχνη [Μ]

άγί^^η 475)• συνη&ροίσ»η [55]

^ϊ^ζ(^ήσ εταΐ' σννα9ροίσ&ι}σεταί ^7^(ίμύς• ά&ροισις. συναγωγή 9νσίας

[58. 50] 30

\ άγί^οσπον σπάνιον

^ ^Τ(ζοητος• ύ σπανίως ευχόμενος, ή

νΐίξζτήφανος [62—65]

^ϊ^ρσιχύβηλίς (ίτ. XI ρ. 61)• Κρατίνος

^ άραπέησιν έπϊ Αάμπωνος. τδν αυτόν

^Τνρτψ χαϊ χυβηλιστήν είπεν^ οίονεί Μ-

^ χαΐ μάντιν, Εύβηλιν γαρ έλεγον τύν

πέλεχυν »..„δ&εν χαί Λύσιππος έν Βάχχαις

τόν αυτόν {ώς) άγνρτην χωμφδεΐ αγέρωχοι 430) * οΐ άγαν Μοξοι χαί

Ιντιμοι. η υπερήφανοι, ή απαίδευτοι, τιν^ς

δέ φασι τους 'Ροδώυς είρήσΒαι άγερώ^

χους 654), ση νησιωται δντες έξω&εν

έχ της ηπείρου άγείροντες όχήν διεγίγνοντο

(8ί€)ι τουτέστι τροφήν έπεισαχτον άγ έρωχος' γαΰρος^ πάνυ τετιμημένος. ή

υπερήφανος [69 73]

Άγεσ(ί)λαος (ΑββεΙι^Ι. ίτ. 392 ΟαΙΙίιη. ΙΜ.

129) ό Πλούτων [75. 76]

•]• άγεσήμων οδός λεπτή άγεσίφρων τάς όφρϋς (φρένας) έπαίρων Ί* άγεστρατόν χάλυντρον [80]

άγέτρια- μαία Ταραντΐνοι [82]

άγ έων άγνισμάτων. Ιερών, μιασμάτων άγη{γ22Ί)• &άμβος, ίχπληξις

μιάσμα(τα). ίστι δέ χαί αντί τον χατεάγη^

ώς τό νυν δέ μοι έν χείρεσ{σ)ιν αγη ξίφος (17801)

ηαρά όέ τοις τραγιχοΐς' τιμή, σεβασμός άγηλάζειν σώζειν άγήλαι (Εαη ΒΙεά. 1027 Εαροΐ. II ρ. 468)•

σεμνΰναι, άνα&εΐναι, χοαμήσαι, χαί εΙς

άγ[έλ}ην άγαγειν άγηλατειν (8ορ1ι. ΟΤ401)* όιωχειν, Λς

άγος έ^ελαύνειν, φυγαδεύειν (Νί€θΐηΑ€ΐι• (γ.

2). τινές δέ ^απίξειν Ί" άγηλ,'οιο' λαφυραγωγοϋ Ί" άγηλώαεναι* χαίρουσαι άγήλω (Ηβηηίρρ. 11 ρ. 383)• χοσμήσω άγημα (Χβηορίι. Γαο. XIII β) * τό προϊόν τοΰ

βασιλέως τάγμα ελεφάντων χαί Ιππέατ» χαί

πεζών, οΐ δέ των άριστων της Μαχεδονιχης

συντάξεως άγηνορία' άνδρ{ε)1α. χαί ήνορέα, παρά

^ αΟΌ. 27 άγελαίαν 28 άγελαιοί 35 αγέλαστου 40 λαφνραγώγον χαί 50 άγεο γ ^ηρσιχυβήλις άνδραπέτησιν έπιλάμπονος 74 άγες, λαός ό πλούτων 79 χάλυντρον ψονν χοσμητήριον 84 χατεαγηναι 88 βίο 91 ίππων

^^έραστοςίΑίί^)- άτιμος, άμοιρος 55 άγ ερ{9)εν{Ψ28Τ)• συνη^ροίσ&ησαν 58 άγε•^ ρούατο' ήμέλησεν ^9 άνέροντο 94)• σννη&ροίζοντο 62 άγεούπτεΐ' ^<ζορ^ ασπαστόν ηγείται 63 άγεό^ αχάβος' σταφνλή 64 αγερώσατο' ή^έτησε. διεχρεύσατο 6> άγεοώσσεΐ' άγονπνεΐ, αθετεί 69 άγενστοΐ' άπειροι 70 άγ ελαίαν* χτηνώδη

71 άγεΧαίον δημωδονς 72 άγενεΐ• άσ^ενεΙ {άμενειί) 78 άγενώς' άσ&ενώς 75 ίγες- άγε, φέρε {αγε9^ Μ 76) 76 άγεσ^αι 404)• άγαγειν 80 άγεται 40)• φέρε- ται 91Ζ άγετοί 7Β7)• θαυμαστοί, Μοξοι^ λαμπροί

15

αγι/νορίιΐ αγχρινομβνα»

16

τόν άνδρα, χαταχρησηχως όέ χαϊ έηί τωρ άλογων ζώων τάσσεται, τΙ Ισχύς^ ώς τό * άγηνορίη δέ μιν Ιχτα 46)

άγηνορίη' ανδρεία [94]

*Αγηνόρ(ρ)ιος' Πυθαγόρειος

*Αγήνωρ 276)* ύχερ-ήφανος, αύ&άδης, ανδρείος (1699). χαϊ όνομα χΰριον 425)

άγήραον άγήρατον, μι) γηράσχον, άδιά- φ^ορον, οίονεϊ αφθ^αρτον^ άπαλαίωτον [98]

*}- άγήρω{ων^Υ άγήρατον• μή γηρών (Ίϊιιιο. 10 II 44)

Άγήσανδρος- υ'Άιδης [&01— 4]

άγητης' ό Ιερωμένος (άΐτης' 6 ίρώμενος). άτιμος (βά άτίτης), Ιν όέ τοϊς Καρν(ε)Ιοις 6 Ιερωμένος του θεοϋ [6. 7]

Άγήτορα' όνομα χύριον

άγήτωρ' υ των *ΑφροδΙτης &υηλών ηγού- μενος Ιερεύς έν Κύπρφ, χαϊ ή εορτή άγη- τόρ(ε)ια [10]

Άγιάδαι• τόπος έν ΑαχεδαΙμονι, χαϊ οΐ βα- 20 σιλεΐς όέ οΰτω χαλοϋνται άηό Άγιδος

άγιάξειν' άγια ποιεΐν τοϊς νεχροιςχαϊ χα- Θαίρειν. τινίς όέ τό τά Ιερεΐα 9ύειν

[513 17]

+ άγιον της άγνοΰ (άγνου) τό σχέρμα

[19. 20]

*Αγιγαιος• "Αργαλος χαλεΐται παρά Αάχα>^ σιν^ ό Αμύχλαντος νΙός

άγΙοχα(άγείοχα ΒοβοΙί)* ήνεγχα

άγιοχότων (Ι. άγειοχόντων)• χομισάντων^ ένεγχάντων

άγιστεΐν σέβειν^ άγνεύειν

άγιστεύεΐ' σέβεται

άγιστέων ευσεβών [27. 28]

Ί" άγιστής' υβριστής [30]

ρια. ηοιεϊν 35 άνα

άγχάζοντο(^η22)' ταΐς άγχάλαις ηερι-

ελάμβανον [32]

(μγχαθεν άνέχαθεν, ΑΙαχύλος Αγαμέμνο νι) άγχαλέεν άναχαΧεΙ\]Μΐ\άγχαλέω•άναχαλω άγχαλιδαγωγοί' άγχαλίδας άγοντες άγχαλίδες• αΐ των φρύγανων δεσμαΐ, ι]

μερίδες άγχαλίδεσ(σ)ιν (Σ655Χ503)• άγχάλαις,

χερσίν άγχαλίνας' Αργειύΐ τάς άγχάλας άγχαλίς• άχ&ος, χαϊ δρέηανον Μαχεδόν(^ες) άγχαλίδας ελχειν αϊρειν ξύλα ώς έρ^

γάται άγχαλον (Ι. άγχάλ(α) ό ν) * άνοιξον [43] ^ άγχαληίς ( Αββοΐι. Ργοοι. 1019 ?} * χρημνός.

οί όέ βόθρον ^' άγχεχνβριχώς* άνατετροφώς άγχεντέοντα* ανατέλλοντα άγχεράτεσιν (άγ χράτεσφι)' έπϊ της χε-

φαλής [48]

•\ άγχής' άντηχής [50]

άγχιστροφάγος' φιλάργυρος [52. 53] άγχλί{ν)ας' άναχλίνας, άνοίξας, ώς τό*

άγχλίνας, πρόσθεν δϊ σάχεα σχέ&ον 113) άγχλόν σχολών [56]

άγχόλαι (Ο/ρΓΗ ?) * άγχωνες άγχοΖναί" άγχάλαι^ Χ^^9^£• ^σΐ σχοινία

Ιστοϋ [59]

άγχόνονς• διαχόνους, δούλους άγχοχτήρ' σφϋρα [62]

άγχορυφώσα(ί)' άνατι9εΐσα τό της χ€-

φαλής έφαητόμενον τήν ίέρειαν χαΒοσιοΰ-

ται τζ &εφ άγχος* νησον ηολλά άγχη Ιχουσαν [65. 66] άγχρινόμεναι* άχοφαινόμεναι

€00. 92 δέ μια έχτά έν τέγεα 97 άπαλώτατον 565 της θεοΰ χαϊ ή εορτή Αγητό-

η άγη' 9• 9 &υιχλών (Η. 6. Ο^υιλών) Κύπρφ, άγια• τίμια 11 Ααχεδαιμονίψ. 12 ΐν χαϊ χα&αίρειν τοΐς νεχροΐς έσ9ίειν 31 άγχάξοιντο \βανεν 33 άναγχαλεΐται ίναγχαλω 36 άγχαλειδ\ϊίΐ9 άγονται 41 εΙς έργατα 54 άνοίξας. άγχλίνας' ώς

30

άγκτηρ αγλ[€]ίδία

18

β ^ χ^ηρ' δεσμός [69]

€ε ^ χτ-ηρες• οΐ έν τφ τραχήλφ τόποι^ δι* «10 ν άγχεα&αι συμβαίνει [71]

0^ ^^ χύλ^' χφ άχοντίφ οε ^ χνλαί (Αΐ6χ!ά. ίν. II ρ. 398)• Ιμάντες έν

-χρηχΐύΐν οΐ ^χνλη (ΕαΓ. Ογ. 1476)• είχόνηον. ή τ^ ^€αμχή της άγχώνος, χαϊ κοτηρίον γένος 'Β»θ€\ίγ\. ίτ, 'Μ) εΙς χο(τ)τάβους. οΐ γάρ 'πονς χο(τ)τάβονς ηροιέμενοι τήν δεξιάν 10 χείρα ήγχνλονν^ χνχλονντες αυτήν ώς ένην ^πρεηωδέστατα ^ σεμνυνόμενοι ώς έφ* ένϊ ^ων χολών, οΐ όέ χαϊ άγχυλισταϊ €ΜΧον{τ)ισταϊ εϊρηνται, ΔηλοΙ δϊ χαϊ άπο- ^Οίΐάδα ^γχύλλεσ^^αΐ' χάμχτεσ&αι χγ χνλο μητεω 202) σχόλια βονλενο-

μένον άγχνλον Ζ9)* έηιχαμηές^ σχολιόν, στρε-

βλόν 20

\ άγχνλομνόν νοσερόν ά^χνΧους' τους ενχάμπτονς [80]

άγχυλοχεΐλαι 428) * έπιχαμπή τά ^άμ» ψη Ιχσντες [82. 8δ]

άγχνλως' άηοτόμως

άγχύρα' τό αΐδοϊον^ παρά Έδηχάρμφ. Κύ• λ^ιοι τό τριωβολον. %αϊ τό ναυτιχόν 9Χίνος, χαϊ τήν άσφάλειαν Λγχνραΐ' μ,εταφοριχως αΐ άσφάλειαι. Σο'

ψΜλής Φαίδρψ. (ίτ, 619) 30

β^'χυρα (β1. άγχύρισμα) ' έν ι^ τα συχαλαμ-

βάνονσιν αγχύρις (βίο)• βοτάνη τις ^ν^υρίττει' •|• μεταμέλεται. Κρήτες ^ϊ^νρισμα• σχήμα των έν Λάλ•η αγανροβό λφ δείηνφ' άγχνρόβολα ΦοΙ- ί'ΐΧίί τά δείπνα, & παρεσχεναζον τοις τελώ-

ναις έχτός των λιμένων, ίστι δΐ χαϊ μισ^ς Ιπρασσον γάρ έν τοις λι/χ^σιν ένόρμιον χαϊ ένλιμένιον ώς αίσχυην (ΑΙσχύλος)

Ί" άγχωλιάξων (ΟΓβΙθπβοβ) αλλόμενος τφ έτέρφ ποδΙ [93 •]

αγχών της χι&άρας τά. άνέχοντα, οΐ πή- χεις, άγχωνες λέγονται

Ι" άγχωβόλος* άλιενς

άγλαά (Ηοιη.)* λαμπρά, χαλά, άν^ρά

άγλαΐαι 244) * τρνφαΐ, χαΧλοναΙ, χόσμοι

αγλάισμα (Τηβ^ίΰί) * χαλλονή, χόσμος άγλαΐστή• εύχτή. τιμία [600. 1]

άγλαο^ηλές' άπ{α)λόν. (άπαλο&ηλ,) [3. 4] άγλαοί' λαμπροί

άγλαομητία ( όμηην) λαμπρόβονλον [7] άγλαόν γλαφνρόν. Κρήτες χαϊ Κύπριοι άγλαόν εδραν (ΕιΐΓ. ΑηιίΓΟίη. 135)* λαμ-

πράν χα^έδραν [10. 11]

(^Α)γλαόπης• ό *Ασχληπιός. Δάχωνες •)^ άγλαρόν μωρόν άγλαοπίστον λαμπροπίστου (?) άγλαός{Ε1^)• λαμπρός άγλαότιμον λαμπρώς τετιμημένον άγλαοφώτις' βοτάνη άγλαηχόν άλνχόν άγλαυρίδες* "^ μνραι παρά Ά^τ^ναΙοις "Αγλανρο ς' &υγάτηρ Κέχροπος. παρά δέ

*Αττιχοΐς χαϊ όμνΰσυσιν χατ* αντης. ην όέ

Ιέρεια της *Α9ηνας άγλα{ν)σινον' χαλόν, Κρητες άγλάφορε' άνάοτειε, {Πάφιοί) άγλευχέρ' αυλός, Αάχα>νες άγλευχής (ΚΙιίηΙΙιο) αηδής άγλεντ ά ς' άρτος άναλος άγλέφαρον ελάχιστον άγλ[ε]1δία' σχόροδα [28]

ΟΟϋ. 72 άγχνλαι άγχνλεαι χριπίσιν 74 άγχόνος —εΙ όέ χαϊ έγχυλι- οταί 75 άγχύλεσ^αι- χάμπεσ&αι 76 βονλευομένφ 79 άχάμπονς 81 έχοντες. , ό

νν^ηη τάς τομάς, άγ, 84 άποτόμως. ποτέ .... άγχώνος, άγχνρα ' τό 85 τριόβολον^ 90

"νΐμάτων 91 άγχυροβαλό' δειπνώ. άγχυρόβολα τελώναις έχ —' ένλιμένι^ ^^ αγχών ^^ϊε.,.νψηλοΐο χαϊ της χι^άρας όέ τά ά. τους π, 17 άγλαοφώτης 21 άγλασι,νόν'

*βλΛ> Μ άγλαφόρε' ασιτε, Κρήτες

ΗΕ8. 69 άγχταλίάζει (άγχαλίζει)- άγχει 71 άγχνλας (Εχοά. XXVI 4)• όγχί- »β;(ον?), σχενη. ή χαλεπάς 80 άγχνλότοξοι 428)• έπιχαμπή^ τά τόξα έχοντες

^ άγχυλομήτης 69)• ό δυνάμενος περϊ των άγχύλων χαϊ σχολίων ευ βουλεύσασ&αι ^άγχνλη- χεϊρ άπηγχνλομένη χαϊ συνεστραμμένη είς άπαχοταβισμόν, ποτέ δέ άγχύλη τό

93 Λ τό τε σννή&ως λεγόμενον χαϊ τοϋ τείχους χαμπή* παρ*άγχω ΰιρηλοΐο (11702) χαϊ 97 άγλααΐς- λαμπραΐς 600 άγλαΐα

ι άγλαϊεΐσ^αι 331)• λαμπρύνεσϋαι, χαλλωπΙξεσΒαι, παρά την εΐ' βάλλει 4 άγλαΐσας- λαμπρύνας 7 άλγαΐφη (--ηφι) /αγλαΐ^

ο τον άγχώνος

ατός

9ος χαϊ ή 'τεΐχ'εως ύ-ψηλοΐο Ί02)'χαϊ ' 97 άγ'λααΐς- λαμπραΐς 600 άγλαΐ^,

τφ χάλλει (εί. 607) "

αγλαίαν 3 άγλαΐζεΐ' 9αλλει αγ

χάΧλει 51^ 10. άγλαόν νδωρ 307)• ή' έν Αύλίδί πηγή

χΚάσμασιν 28 άγλείτις* οΐχέτης (άγνίτης' Ιχέτης)

11 άγλάμασί'

2

19

άγΐν άγονομόχ&ος

2•

άγλν δ κύτηος ύηΰ Σχν&ών

+ άγλνεσ^αι {ΛΕΑΤΛΟΘΑΠ)* βλάητε-

όγλών* άγλαός

Ί" άγλώστα (άγχουσα^)' ίντριμμα γυναι-

χεΐον άγλωσσεΐ' δυσφημεί άγλωσσοί' βάρβαροι, χαΐ σιωπηροί άγλωστΐναΐ' γογγυλίδες άγλωττία (ΑηΙίρΙιο)* σιωπής τ^σνχία άγμα' σνντρψμα, κάταγμα, -]- χλέμμα

(χλάσμαΐ) άγμή' εστία (άτίμή' ασιτία ί) [39.40] Ί* άγμείονες' βονβανες [42]

άγμοί (Νί€. ΤΙιβΓ. 146) ' φαχίαι, ηερι^^ραν'

σεις, άπο^^ώγες άγναΐον χα^αρόν άγναιώτης' έηϊ ηοϊώ χεχανμένος άγνα{μ)πτοπόλεμοΐ' άνίχητοι άγναητον Ιμάτιον ούχ εγναμμένον (£ί) )^νεΐ (άγρεΐ^) λαμβάνει άγνεΐν' αγειν. Ερητες άγνεΐον πηγάίον Ί" άγνείοτε' νανς στρογγνλας άγνεν ειν χα&αρενειν, από τε αφροδισίων

χαϊ από νεχρον άγν-ή* χαλαρά χαί αμίαντος ή παρθένος,

χαϊ νήσος (Ββΐυβ) άγνήχαμες' ήγνοήχαμεν, ΑΙολεϊς (αγνή-

χαμες* ήγνίχαμεν, Αάχωνες ?) Ί" άγνήσοεί' άγήοχε, Αάχωνες άγνίσαΐ' άποθνσαι . . . Βονσίριδι (ίτ, 316).

χαϊ διαφ&εΐραι, Σοφοχλής έν ΙΛμφιαράφ

(ίτ. 113) άγνιστηριον' οΐ άλες [58]